Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Podatek rolny od osób fizycznych

Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy gruntów rolnych
3. Podanie o ulgę


Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta UM - pokój Nr 1 w godzinach: 7.30 -15.30.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Wydziale Budżetu i Finansów lub Sekretariacie UM w Szczytnie w godzinach pracy Urzędu - jak w punkcie III).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:
1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub dzierżawa na okres 10 lat w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekroczy 100 ha.- podstawa prawna art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity - Dz.U. z 1993 roku Nr 94, poz. 431 z późn. zmianami ).
Przez okres 5 lat - zwolnienie całkowite z podatku rolnego, w 6 roku - 75% ulga, w 7 roku 50% ulga.
2. Ulga inwestycyjna - w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga wynosi max. 25% poniesionych nakładów i może być wykorzystana w ciągu 15 lat - aż do wyczerpania limitu. Podstawa prawna - art. 13 ustawy - jak w punkcie 1.
3. Dla żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową przysługuje ulga w wysokości
¨ 60% - jeżeli jest właścicielem gospodarstwa rolnego
¨ 40% -jeżeli jest domownikiem i nie posiada innych źródeł dochodu
Podstawa prawna - art. 13 a ustawy jak w punkcie 1

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Budżetu i Finansów UM w Szczytnie - inspektor, ds. wymiaru podatków i opłat od osób fizycznych tel. 89 624 72 15

Podstawa prawna:
¨ Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity - Dz.U. z 2006 r Nr 136, poz. 969 z późn. zmianami ) .

Uwagi:
A. Klasa V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego

Informacja na podatek rolny

Wzór informacji w sprawie podatku rolnego- 2016 - do 30 czerwca 2019

Wzór informacji w sprawie podaku rolnego - od 1 lipca 2019

B. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Szczytnie w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
C. Terminy płatności podatku rolnego - wymienione w Decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku
D. Wpłaty zobowiązania można dokonywać przelewem w bankach lub na poczcie na konto Urzędu Miejskiego w Szczytnie  (nr konta podany jest w decyzji podatkowej).
Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr: 25 8838 0005 2001 0103 8440 0008


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ewelina Wojdowicz

Data wytworzenia:
07 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Ewelina Wojdowicz

Data publikacji:
07 sty 2021, godz. 10:02

Osoba aktualizująca informacje

Ewelina Wojdowicz

Data aktualizacji:
07 sty 2021, godz. 10:02