Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Program współpracy Miasta Szczytno z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Program współpracy Miasta Szczytno z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

 

Wstęp

Działalność organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego ma istotny wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Zaangażowanie tzw. III sektora w sprawy i problemy mieszkańców sprawia, że stał się on ważnym partnerem w realizacji zadań gminy. Dlatego też Miasto Szczytno deklaruje wolę współpracy z organizacjami pozarządowymi przy realizacji swoich zadań ustawowych.

 

 1. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Ilekroć w Programie jest mowa o:

 1. ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.)

 2. zadaniach publicznych – rozumie się przez to zadania określone w art. 4 ustawy

 3. organizacji – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

 4. Programie – rozumie się przez to program współpracy Miasta Szczytno z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

 5. Mieście – rozumie się przez to Gminę Miejską Szczytno

 6. Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Miasta Szczytno

 1. Program obejmuje współpracę Miasta Szczytno z organizacjami działającymi na rzecz Miasta i jego mieszkańców.

 

 1. Cele współpracy

§ 2

 1. Celem głównym Programu jest zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Szczytna oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami.

 2. Celami szczegółowymi programu są:

 1. poprawa jakości życia mieszkańców Szczytna, poprzez pełniejsze zaspokajanie ich potrzeb

 2. integracja organizacji działających w sferze zadań publicznych

 3. prezentacja dorobku i promowanie osiągnięć organizacji

 4. racjonalne wykorzystanie finansowych środków publicznych przeznaczonych dla organizacji

 5. otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych.

 

 1. Zasady współpracy

§ 3

 1. Współpraca Miasta z organizacjami opiera się na zasadach:

 1. pomocniczości – gmina powierza organizacjom realizację zadań własnych, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy

 2. suwerenności stron – gmina respektuje niezależność i podmiotowość organizacji

 3. partnerstwa – gmina traktuje organizacje jako równoprawnych partnerów w definiowaniu problemów społecznych, określaniu sposobów ich rozwiązywania oraz realizacji zadań publicznych.

 4. efektywności – gmina przy zlecaniu zadań organizacjom zadań publicznych będzie dokonywała wyboru najbardziej efektywnego sposobu wykorzystania środków publicznych

 5. uczciwej konkurencji – gmina będzie równorzędnie traktowała podmioty konkurujące o realizację zadań, stosowane będą te same kryteria przy dokonywaniu oceny ofert i podejmowaniu decyzji odnośnie finansowania zadań

 6. jawności – gmina udostępniać będzie organizacjom informacje o zamiarach i celach realizowanych zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z tymi organizacjami.

 

 1. Zakres przedmiotowy

§ 4

Przedmiotem współpracy Miasta z organizacjami jest:

 1. realizacja ustawowych zadań własnych Miasta

 2. podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Miasta

 3. określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania

 4. konsultowanie projektów aktów normatywnych zgodnie z zasadami określonymi odrębną uchwałą.

 

 1. Formy współpracy

§ 5

 1. Współpraca Miasta z organizacjami odbywać się będzie w następujących formach:

 1. finansowej poprzez:

 1. powierzenie organizacji realizacji zadania publicznego i udzielenie dotacji na finansowanie jego realizacji

 2. wsparcie wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji

 1. pozafinansowej poprzez:

 1. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach, poprzez:

- publikowanie ważnych informacji na stronach internetowych Miasta miastoszczytno.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.um.szczytno.pl

- organizowanie spotkań dotyczących ogólnych zasad współpracy oraz konkretnych zagadnień dotyczących Programu

- przekazywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o dostępnych programach pomocowych, szkoleniach i konferencjach

 1. konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych zgodnie z uchwałą Nr VIII/60/2011 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Szczytno lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów normatywnych.

 2. tworzenie w razie potrzeby zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli właściwych organów Miasta.

 3. umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie

 4. zawieranie umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.)

 5. pomoc w uzyskaniu lokalu z przeznaczeniem na działalność statutową organizacji na zasadach określonych przez Radę Miejską w Szczytnie

 6. pomoc przy organizowaniu przez organizacje spotkań np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia sal, środków technicznych itp.

 7. organizowanie konsultacji i szkoleń, celem podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji

 8. przekazywanie organizacjom, w miarę możliwości i w uzasadnionych przypadkach, np. przy realizacji projektów, materiałów informacyjnych i promocyjnych

 9. udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Miastem

 

 1. Priorytetowe zadania publiczne

§ 6

 1. Zakres zadań objętych programem obejmuje wyłącznie sferę zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy a dotyczących zadań Miasta.

 2. Zadaniami priorytetowymi w 2023 roku są w szczególności zadania publiczne z zakresu:

 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 1. realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej

 2. organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (zastanowić się nad kursami samoobrony)

 1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

 1. organizowanie imprez kulturalnych

 2. organizowanie wystaw, przeglądów muzycznych, teatralnych i recytatorskich, festynów i koncertów

 3. organizowanie konkursów plastycznych, malarskich, fotograficznych

 4. organizowanie przeglądów twórczości amatorskiej

 5. organizowanie warsztatów twórczych

 6. działalność wydawnicza

 7. kultywowanie i promocja muzyki, śpiewu i tańca folklorystycznego

 8. prezentacja dziedzictwa regionalnego

 1. pomocy społecznej:

 1. wydawanie jednego posiłku oraz żywności z programów pomocowych

 1. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 1. prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży,

 2. prowadzenie klubu abstynenta

 3. prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych

 1. działań na rzecz osób w wieku emerytalnym

 1. podejmowanie działań aktywizujących osoby w wieku emerytalnym do uczestnictwa w przedsięwzięciach kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych

6) ratownictwa i ochrony ludności

a) organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych

b) wspieranie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

 

 

 1. Okres realizacji programu

§ 7

 1. Niniejszy Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w warunkach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.

 

 1. Sposób realizacji programu

 

§ 8

 1. Zlecanie realizacji zadań Programu odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb.

 2. Ogłaszając otwarty konkurs ofert w celu zlecenia realizacji zadań organizacjom Burmistrz opublikuje informację o nim:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej

 2. na stronie internetowej Miasta

 3. umieści ją na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczytnie

 1. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia.

 2. Decyzję o wyborze ofert i wysokości dotacji podejmuje Burmistrz w formie zarządzenia, po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, o której mowa w § 12.

 3. Informacje o złożonych ofertach oraz ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również o udzieleniu dotacji na realizację zadań, będą podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczytnie.

 4. W przypadku kiedy organizacje otrzymały dotację w wysokości niższej niż wnioskowana Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona oraz realizator zadania dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania.

 5. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

 6. Przy składaniu ofert na uzupełnienie wkładu własnego organizacji wymaganego przy realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych (krajowych i zagranicznych) projekty muszą być zbieżne z zadaniami Miasta a wysokość dotacji nie może być wyższa niż wymagany wkład własny organizacji. Projekt otrzyma dofinansowanie jedynie w przypadku podpisania umowy z grantodawcą zewnętrznym.

 7. Organizacje mogą z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego zgodnie z art. 12 ustawy.

 8. Na podstawie oferty realizacji zadania złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy Burmistrz może zlecić wykonanie realizacji zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wysokość dofinansowania lub sfinansowania zadania nie przekroczy kwoty 10.000 zł

 2. zadanie ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni

 3. łączna kwota przekazana w ten sposób organizacji w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20.000 zł

 1. W zakresie rozpatrzenia oferty, o której mowa w § 8 ust. 8 stosuje się art. 19a ustawy.

 

 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

§ 9

Środki finansowe na realizację zadań wymienionych w § 6 wyniosą 702500 zł.

 

 1. Sposób oceny realizacji programu

§ 10

 1. Burmistrz dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania wspieranego lub powierzanego organizacji na zasadach określonych w ustawie.

 2. Realizacja Programu jest poddawana ewaluacji mającej na celu ocenę roli organizacji w realizacji zadań Miasta.

 3. Mierniki efektywności Programu oparte są na informacji dotyczącej jego realizacji, a w szczególności:

 1. liczbie ogłoszonych otwartych konkursów ofert

 2. liczbie ofert złożonych w otwartych konkursach ofert

 3. liczbie zawartych umów liczbie umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane z przyczyn zależnych od organizacji

 4. liczbie osób, które były adresatami działań objętych w programie

 5. wysokości kwot udzielonych dotacji

 6. wielkości własnego wkładu finansowego i pozafinansowego organizacji włożonego w realizację zadania

 7. liczbie ofert wspólnych złożonych przez organizacje

 8. liczbie aktów normatywnych, które były konsultowane z organizacjami

 1. Sprawozdanie z realizacji Programu Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej w Szczytnie do dnia 31 maja 2023 roku.

 

 1. Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

§ 11

 1. Program współpracy Miasta Szczytno z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 został opracowany po konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony w uchwale nr VIII/60/2011 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Szczytno lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów normatywnych.

 2. Projekt Programu został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 11 października 2022 r., celem uzyskania uwag i propozycji.

 

 

 1. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert

§ 12

 1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje w otwartych konkursach ofert.

 2. Komisja konkursowa powoływana jest niezwłocznie po zamknięciu konkursu ofert.

 3. Burmistrz powołuje w drodze zarządzenia komisję konkursową w liczbie co najmniej 3 członków oraz ustala jej skład osobowy i wskazuje osobę przewodniczącego.

 4. Organizacje mogą zgłaszać kandydatów na członków komisji konkursowej od momentu ogłoszenia konkursu do czasu jego zamknięcia.

 5. Spośród zgłoszonych kandydatur Burmistrz wybiera przedstawiciela organizacji do komisji kierując się przy tym posiadaną przez nich wiedzą specjalistyczną w dziedzinie obejmującej zakres zadań, których konkurs dotyczy.

 6. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach.

 7. Członkowie komisji konkursowej zobowiązani są do złożenia oświadczenia o bezstronności.

 8. Komisja konkursowa opiniuje złożone oferty pod względem formalnym i merytorycznym.

 9. Ze swoich prac komisja konkursowa sporządza protokół, który podpisuje przewodniczący, a następnie przedkłada go Burmistrzowi.

 

 

 1. Kontrola realizacji zadań publicznych przez organizacje

§ 13

Burmistrz sprawuje kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadań publicznych przez organizacje pozarządowe poprzez:

 1. egzekwowanie przestrzegania postanowień zawartych w ustawie, umowach oraz niniejszym programie,

 2. analizę i ocenę przedkładanych przez organizacje rozliczeń i sprawozdań,

 3. ocenę efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,

 4. ocenę dotyczącą właściwego ujmowania w działaniach informacyjno-promocyjnych informacji o dofinansowaniu lub sfinansowaniu realizacji zadania publicznego przez Miasto,

 5. egzekwowanie od organizacji wyjaśnień, zwrotu niewykorzystanych środków lub wykorzystanych niezgodnie z umową.

 

 1. Postanowienia końcowe

§ 14

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Programem, do współpracy Miasta z organizacjami stosuje się przepisy ustawy.

 2. W sprawach spornych ostatecznego rozstrzygnięcia dokonuje Burmistrz.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Wlazło

Data wytworzenia:
13 kwi 2023

Osoba dodająca informacje

Magdalena Wlazło

Data publikacji:
13 kwi 2023, godz. 09:59

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Wlazło

Data aktualizacji:
13 kwi 2023, godz. 09:59