Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Szczytno z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”

Sprawozdanie

z realizacji „Programu współpracy Miasta Szczytno z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”

 

„Program współpracy pomiędzy samorządem miasta Szczytno a podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Szczytnie w dniu 29 października 2021 r. zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.

 

I. Cel Programu

Głównym celem Programu było zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Szczytna oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami. Cel ten realizowany był poprzez zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanymi dalej „podmiotami”.

 

II. Zasady i formy współpracy

Współpraca pomiędzy Miastem Szczytno a podmiotami odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Współpraca ta przebiegała w formie finansowej i pozafinansowej.

Współpraca finansowa polegała na powierzeniu lub wsparciu realizacji zadania z udzieleniem odpowiednio dotacji na jego sfinansowanie lub dofinansowanie. Udzielenie dotacji odbywała się w trybie otwartego konkursu ofert lub z pominięciem konkursu, na zasadach określonych w ustawie.

Współpraca pozafinansowa odbywała się w szczególności w następujących formach:

- publikowanie ważnych informacji na stronie internetowej Miasta miastoszczytno.pl lub w Biuletynie Informacji Publicznej bip.um.szczytno.pl,

- przekazywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o dostępnych programach pomocowych, szkoleniach i konferencjach,

- konsultowanie z podmiotami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej,

- udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkań, imprez,

- przekazywanie podmiotom materiałów informacyjnych i promocyjnych,

- udzielanie patronatu.

 

III. Przedmiot współpracy

 

Przedmiotem współpracy Miasta z podmiotami była realizacja ustawowych zadań własnych Miasta oraz konsultowanie projektów aktów normatywnych zgodnie z zasadami określonymi odrębną uchwałą.

Współpraca z podmiotami dotyczyła realizacji zadań z zakresu:

 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 1. szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych

 2. organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych

 1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

 1. organizowanie imprez kulturalnych

 2. organizowanie wystaw, przeglądów muzycznych, teatralnych i recytatorskich, festynów i koncertów

 3. organizowanie konkursów plastycznych, malarskich, fotograficznych

 4. organizowanie przeglądów twórczości amatorskiej

 5. organizowanie warsztatów twórczych

 6. działalność wydawnicza

 7. kultywowanie i promocja muzyki, śpiewu i tańca folklorystycznego

 8. prezentacja dziedzictwa regionalnego

 1. pomocy społecznej:

 1. wydawanie jednego posiłku oraz żywności z programów pomocowych

 1. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 1. prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży,

 2. organizacja wypoczynku letniego w miejscu i poza miejscem zamieszkania dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, w czasie którego realizowany będzie program profilaktyczno-terapeutyczny

 3. prowadzenie klubu abstynenta

 1. działań na rzecz osób w wieku emerytalnym - podejmowanie działań aktywizujących osoby w wieku emerytalnym do uczestnictwa w przedsięwzięciach kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych

 2. ratownictwa i ochrony ludności:

a) organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych

b) wspieranie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Na realizację powyższych zadań zostały zaplanowane w budżecie miasta środki w wysokości 641.300 zł.

 

 

IV. Zlecanie realizacji zadań publicznych

 

W 2022 roku Miasto zlecało realizację zadań na podstawie ustawy oraz uchwały nr XXIV/170/2020 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Miejskiej Szczytno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

W okresie sprawozdawczym:

 1. ogłoszono 2 otwarte konkursy ofert,

 2. złożono 42 oferty, w tym:

 • w trybie konkursowym – 38

 • w trybie pozakonkursowym – 4

3. podpisano 36 umów na realizację zadań, na łączną kwotę 597.990 zł.

 

Konkurs ofert o dotacje na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu kultury fizycznej i sportu, kultury i sztuki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pomocy społecznej i działań na rzecz osób w wieku emerytalnym, ratownictwa i ochrony ludności został ogłoszony 28 grudnia 2021 r. Na konkurs wpłynęło 27 ofert:

 

 

 

lp

Zakres zadań publicznych

Liczba złożonych ofert

Liczba przyznanych dotacji

Liczba zawartych umów

Wysokość planowanych środków

1

Organizacja imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych, rozgrywek i zawodów sportowych

12

10

7

71.000

2

Kultura, sztuka, ochrona dóbr i tradycji

 

9

9

9

48.000

3

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

2

2

2

125.700

4

Polityka społeczna – działania na rzecz osób w wieku emerytalnym

2

2

2

27.000

5

Pomoc społeczna

 

1

1

1

37.000

6

Ratownictwo i ochrona ludności

1

1

1

6.000

Razem

27

25

22

314.700

 

Konkurs ofert na zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu – szkolenia sportowe został ogłoszony 28 grudnia 2021 r. Na konkurs wpłynęło 11 ofert. Wszystkie oferty uzyskały akceptację i dofinansowanie. Jeden klub zrezygnował z realizacji zadania jeszcze przed podpisaniem umowy, wobec czego podpisano 10 umów, na łączną kwotę 321.600 zł.

 

W 2022 roku wpłynęły 4 oferty w trybie pozakonkursowym. Jedna oferta została wycofana przez stowarzyszenie. Pozostałe trzy zostały rozpatrzone pozytywnie (dwie oferty Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego i jedna Stowarzyszenia Trzeźwości „Czerwone Korale”). Na realizację tych zadań udzielono dotacji w wysokości 8.600 zł.

 

Zgodnie z zarządzeniami Burmistrza Miasta w roku 2022 zostały przyznane dotacje na realizację następujących zadań:

 

1. w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu – szkolenia sportowe

 

l.p

Nazwa organizacji

Zadanie

Przyznana dotacja

Kwota niewykorzystanej dotacji

Liczba adresatów

1.

Policyjny Klub Sportowy GWARDIA Szczytno

Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie pływania

5.000

5.000

Rezygnacja przed podpisaniem umowy

2.

Policyjny Klub Sportowy GWARDIA Szczytno

Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie boksu

15.600

0

60

3.

Policyjny Klub Sportowy GWARDIA Szczytno

Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo

13.000

0

20

4.

Szczycieński Klub Kyokushin Karate

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie karate kyokushin

30.000

0

98

5.

Szczycieńskie Stowarzyszenie Sportów Walki i Rekreacji „Katana”

Propagowanie zdrowych nawyków sportowych poprzez uczestnictwo w zajęciach ju jitsu

15.000

0

50

6.

Szczycieński Klub Sportowy Szczytno

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej

105.000

0

170

7.

Miejski Klub Lekkoatletyczny Jurand Szczytno

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu lekkiej atletyki

50.000

0

51

8.

Akademia Sportu Masuria Szczytno

Rozwój potencjału sportowego dzieci i młodzieży - Szczytno’22

17.000

0

135

9.

Akademia Sztuk Walki NOVUM

Szkolenie sportowe Karate Kyokushin

20.000

0

90

10.

Klub Sportowy PŁETWAL Szczytno

Nauczanie i szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej w pływaniu

40.000

0

21

11.

Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk Szczytno

Szkolenie dziewcząt i chłopców w zakresie piłki siatkowej

16.000

0

28

Razem

326.600

5.000

723

 

 

2. w zakresie kultury fizycznej i sportu - organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, sportowo-rekreacyjnych

 

l.p

Nazwa organizacji

Zadanie

Przyznana dotacja

Kwota niewykorzystanej dotacji

Liczba adresatów

1

Policyjny Klub Sportowy GWARDIA Szczytno

Mistrzostwa Warmii i Mazur w boksie

2.000

2.000

Rezygnacja przed podpisaniem umowy

2

Szczycieński Klub Kyokushin Karate

Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin o Miecz Juranda

2.000

2.000

Rezygnacja przed podpisaniem umowy

3

Szczycieński Klub Sportowy Szczytno

Sylwestrowego Turniej Dzieci i Oldbojów

2.000

0

110

4

Szczycieński Klub Sportowy Szczytno

Turniej Piłki Nożnej „Gwardia CUP”

3.000

0

75

5

Klub Sportowy Płetwal Szczytno

Szkolna Liga Pływacka – Runda Jesienna

5.000

0

15

 

6

Stowarzyszenie Sportowe Mazury

Triathlon Szczytno 2022

18000

0

279

7

Akademia Sportu Masuria Szczytno

Sportowe Przedszkole 2022

2.000

0

90

8

Miejski Klub Lekkoatletyczny Jurand Szczytno

Jurand Cup

10.000

0

bd

9

Spółdzielnia Socjalna „Od … do”

IV Mistrzostwa Polski Łucznictwa Tradycyjnego w Strzelaniu Całodobowym

2.000

0

1400

10

Klub Biegacza Jurund

32 Maraton Juranda

20.000

20.000

Rezygnacja przed podpisaniem umowy

11

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego

Otwarte Zawody Spinningowe o Puchar Burmistrza Miasta

3.000

0

16

12

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego

Otwarte Zawody Spławikowe o Puchar Burmistrza

2.000

0

25

Razem

71.000

24.000

2010

 

 

3. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego

 

l.p

Nazwa organizacji

Zadanie

Przyznana dotacja

Kwota niewykorzystanej dotacji

Liczba adresatów

1

Towarzystwo Przyjaciół Szczytna

XVII Plener malarski dla dzieci i młodzieży – „Moje miasto Szczytno”

2.000

0

68

2

Towarzystwo Przyjaciół Szczytna

Prezentacja dziedzictwa regionalnego. Udostępnianie Chaty Mazurskiej do zwiedzania

8.000

0

954

3

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczytnie

Integracja przez teatr

7.590

0

15

4

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum

Ten stary dobry jazz. XIV Wieczór Jazzowy w Szczytnie

5.000

0

100

5

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum

Program dla Wieża Ratuszowej w Szczytnie na 2022 rok

3.000

0

1300

6

Stowarzyszenie „Projektownia”

Grand OFF – pokaz filmów krótkometrażowych

1.000

0

150

7

Stowarzyszenie „Projektownia”

Inspiracje Kulturalne

1.500

0

150

8

Mazurskie Stowarzyszenie Regionalne

XXIII Jarmark Mazurski w Szczytnie

5.000

0

900

9

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wileńsko-Nowogródzkiej

Kaziuki Wilniuki 2022

4.000

0

200

Razem

37.090

0

3837

 

4. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 

l.p

Nazwa organizacji

Zadanie

Przyznana dotacja

Kwota niewykorzystanej dotacji

Liczba adresatów

1.

Stowarzyszenie Humanitarne „DAR SERCA”

Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

107.700

11.524,38

30

2.

Stowarzyszenie Trzeźwości „Czerwone Korale”

Prowadzenie Klubu Abstynenta

18.000

0

65

Razem

125.700

11.524,38

95

 

5. w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym

l.p

Nazwa organizacji

Zadanie

Przyznana dotacja

Kwota niewykorzystanej dotacji

Liczba adresatów

1.

Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczytnie”

Aktywny senior

13.000

0

79

2.

Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku „Seniorzy” w Szczytnie

Aktywni Seniorzy Razem

13.500

0

75

Razem

26.500

0

154

 

6. w zakresie pomocy społecznej

 

l.p

Nazwa organizacji

Zadanie

Przyznana dotacja

Kwota niewykorzystanej dotacji

Liczba adresatów

1.

Stowarzyszenie Trzeźwości „Czerwone Korale”

Wydawanie jednego posiłku oraz żywności z programów pomocowych

31.500

3.353,27

677

2.

Stowarzyszenie Trzeźwości „Czerwone Korale”

Wydawanie jednego posiłku

3.600

0

29

Razem

35.100

3.353,27

971

 

7. w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

 

l.p

Nazwa organizacji

Zadanie

Przyznana dotacja

Kwota niewykorzystanej dotacji

Liczba adresatów

1.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Szkolenie na stopnie w ratownictwie wodnym

5.000

0

8

Razem

5.000

0

8

 

 

V. Współpraca pozafinansowa

 

1. W ciągu 2022 roku na stronie internetowej Miasta zamieszczane były informacje skierowane do podmiotów. Najczęściej publikowane były ogłoszenia o otwartych konkursach ofert, wyniki konkursów, informacje o szkoleniach skierowanych do podmiotów. Na stronie były również informacje dotyczące przedsięwzięć realizowanych przez podmioty oraz o zdobytych nagrodach i wyróżnieniach.

 

2. W ramach prowadzonej współpracy pozafinansowej, działalność podmiotów wspierana była również poprzez nieodpłatne przekazanie materiałów promocyjnych miasta. Najczęściej materiały te były przekazywane na potrzeby organizowanych przez te podmioty konkursów, festynów czy imprez sportowych.

 

3. W 2022 roku Burmistrz Szczytna objął patronatem 17 wydarzeń organizowanych przez podmioty:

 • Konkurs plastyczny "Świąteczne Fantazje - ozdoby choinkowe"

 • 7 Andrzejkowy Bieg Morsów

 • Jubileusz 50-lecia Miejskiego Przedszkola Nr 1 "Bajka" w Szczytnie

 • Igrzyska Przedszkolaka  

 • IV Mistrzostwa Polski Łucznictwa Tradycyjnego w Strzelaniu Całodobowym  

 • Z Komunikacją Miejską na Ty

 • Dzień Przedszkolaka

 • #LOVE SZCZYTNO

 • Koncert Kameralny PRO MUSICA ANTIQUA

 • Warmińsko - Mazurska Wystawa Psów Rasowych  

 • V Extremalna Trójka

 • Koncert Charytatywny "Blisko Serca"

 • V Mistrzostwa Szczytna w Biegu 12-godzinnym  

 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Na ratunek Wiosence - Miejskie Przedszkole Nr 9 "Kubuś Puchatek" w Szczytnie

 • VI Charytatywny Walentynkowy Piknik Morsów

 • 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 • VI Bieg do Przerębla  
   

4. W 2022 roku samorząd konsultował z organizacjami pozarządowymi 25 projektów aktów prawa miejscowego. Konsultacje przeprowadzane były zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego Miasta Szczytno lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów normatywnych.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Wlazło

Data wytworzenia:
13 kwi 2023

Osoba dodająca informacje

Magdalena Wlazło

Data publikacji:
13 kwi 2023, godz. 09:55

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Wlazło

Data aktualizacji:
13 kwi 2023, godz. 09:55