Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych – rodzaje

(art. 67a oraz art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa)

Organ podatkowy, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika (np. bardzo trudną sytuacją finansową i majątkową) lub interesem publicznym, może na wniosek podatnika:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części,
w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

!!! Ulgi podatkowe na rzecz podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, co do zasady są udzielane w ramach pomocy de minimis (w zakresie i na zasadach określonych w obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis).

Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych

Przepisy prawa nie regulują dokładnej formy wniosku o ulgę w zobowiązaniach podatkowych. Prawidłowo sporządzony wniosek powinien zawierać jednak:

1) imię i nazwisko lub nazwę Wnioskodawcy/Wnioskodawców,

2) adres, dane kontaktowe,

3) numer identyfikacji podatkowej (PESEL / NIP),

4) treść żądania z określeniem:

- sprecyzowanego rodzaju ulgi tj. rozłożenie na raty (w tym ilość i wysokość rat) lub odroczenie terminu płatności (w tym termin odroczenia) lub umorzenie zaległości (wskazanie zaległości, której dotyczy wniosek),

- w przypadku przedsiębiorcy dodatkowo formy wnioskowanej pomocy - stosownie do art. 67b Ordynacji podatkowej (np. pomoc de minimis),

- zobowiązania podatkowego, którego dotyczy (rodzaju; wysokości oraz okresu rozliczeniowego podatku/ zaległości podatkowej)

5) uzasadnienie wniosku (tj. okoliczności faktyczne wskazujące na ważny interes podatnika lub interes publiczny, uzasadniające udzielenie wnioskowanego wsparcia),

6) podpis (czytelny).

W celu ułatwienia przygotowaliśmy WZÓR WNIOSKU

Jak złożyć?

Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych można złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczytnie; wysłać pocztą lub przesłać elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP,.

Podatnik, który zamierza złożyć podanie (wniosek) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, musi zachować wymogi określone wart. 168 § 3a Ordynacji podatkowej, co oznacza, że podanie wniesione w tej formie powinno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym oraz zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.


Co załączyć do wniosku o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych?

Do wniosku powinny być załączone dokumenty świadczące o kondycji finansowej i materialnej Wnioskodawcy oraz wszelkie dowody potwierdzające okoliczności zawarte w uzasadnieniu do wniosku. Ilość i rodzaj dokumentów uzależniony jest od indywidualnej sytuacji Wnioskodawcy.

Podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej:

- dokumenty zawierające informacje* nt. aktualnych dochodów, wydatków, majątku i zobowiązań; roczne zeznania podatkowe za ostatni rok kalendarzowy wnioskodawcy i osób pełnoletnich prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe.

- informacje o innych okolicznościach faktycznych wpływających na sytuację podatnika, poparte dokumentami (np. zdarzenia losowe, stan zdrowia, korzystanie z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej).

*W celu ułatwienia przygotowaliśmy WZÓR OŚWIADCZENIA o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej podatnika wraz z informacją o dokumentach.

Podatnicy - Przedsiębiorcy, (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą):

a) uproszczona księgowość – os. fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

– dokumenty zawierające informacje nt. aktualnych dochodów, wydatków, majątku i zobowiązań; *oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej podatnika niezwiązanej z prowadzoną działalnością gospodarczą (analogicznie jak dla podatników nieprowadzących działalności) ,

- zestawienie przychodów i rozchodów za ostatni kwartał wraz z wyliczeniem dochodu na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z informacją nt odpisów amortyzacyjnych w bieżącym roku; informacja dotycząca stanu zatrudnienia; fakultatywnie deklaracje VAT za ostatni okres rozliczeniowy;

- informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości;

b) pełna księgowość – os. prawne

- informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych oraz za kolejne kwartały danego roku podatkowego (rachunek zysków i strat), sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości; ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z informacją nt odpisów amortyzacyjnych w bieżącym roku; informacja dotycząca stanu zatrudnienia; fakultatywnie deklaracje VAT za ostatni okres rozliczeniowy; potwierdzenie aktualnego salda środków pieniężnych na rachunku bankowym podmiotu;

Ponadto (dotyczy ppkt. a i b)

- OŚWIADCZENIE** o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w bieżącym roku oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w tym okresie albo oświadczenie
o nieotrzymaniu takiej pomocy;

- FORMULARZ INFORMACJI*** przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, albo formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie albo formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Rozpatrzenie i wydanie decyzji w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów, a w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego do 2 miesięcy.

Dokumenty do pobrania

1) Wniosek o udzielenie ulgi

2) *Oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej Wnioskodawcy

3) **Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

4) ***Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Miejsce składania dokumentów


Biuro Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim - pokój Nr 1 ( parter) w godzinach 7 30 -15 30

Wydział Budżetu i Finansów UM w Szczytnie - (pokój nr 122, tel. 89 624 72 77)

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach, opłatach lokalnych i obowiązująca uchwała Rady Miasta Szczytno,

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (poz. 1543)


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ewelina Wojdowicz

Data wytworzenia:
07 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Ewelina Wojdowicz

Data publikacji:
07 sty 2021, godz. 10:09

Osoba aktualizująca informacje

Ewelina Wojdowicz

Data aktualizacji:
05 sty 2022, godz. 14:07