Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Informacja o pracy Burmistrza - 23.03-25.04.2022 r.

 

INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MIASTA

od 23.03.2022 r. do 25.04.2022 r.

 

Gospodarka nieruchomościami:

1. Sprzedaż nieruchomości:

 • zorganizowano 2 przetargi (nie wyłoniono nabywcy – brak zainteresowanych),

 • akty notarialne: 3,

 • nie przeznaczono do zbycia: 1 (zgodnie z ustaleniami mpzp),

 • przeznaczono do zbycia: 2.

2. Podział nieruchomości, wydano:

 • 1 decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości osób prywatnych,

 • 5 postanowień opiniujących podział nieruchomości.

3. Uzgodniono lokalizacje infrastruktury technicznej, ustanowiono służebności przesyłu i gruntową, numeracja nieruchomości, reklama:

1.Lokalizacja infrastruktury na nieruchomościach gminnych:

 • sieć energetyczna – 3,

 • sieć telekomunikacyjna – 2,

 • zjazd na nieruchomość z drogi wewnętrznej - 1

2. Służebność przesyłu i gruntowa - zawarto porozumienia na cele budowlane:

 • sieć wodociągowa i ciepłownicza – 2,

 • sieć elektroenergetyczna - 2

3. Zawarto akty notarialne na służebność przesyłu lub gruntowej: sieć energetyczna - 1

4. Numeracja nieruchomości - 2

5. Zespół uzgadniania dokumentacji - 1

4. Dzierżawa, najem, użyczenie: rozpatrzono pozytywnie wnioski o wydzierżawienie gruntu z przeznaczeniem na cele:

warzywno – ogrodnicze

 

garażowe

budynek gospodarczy

schody

pawilon handlowy

teren

zielony

składowe

komunikacyjne

pojemniki na odpady komunalne

14

2

2

1

2

4

1

2

1

oraz wnioski:

 • o przedłużenie umowy dzierżawy gruntu ul. Leyka o pow. 42,63 m2 teren przed pawilonem handlowym pod sprzedaż warzyw i owoców - produkty regionalne na okres 3 lat.
 • o rozwiązanie umowy dzierżawy zawartej na grunt o pow. 250 m2 ul. Moniuszki z przeznaczeniem pod uprawy warzywno–ogrodnicze z dniem 31 marca.

 

Sprzedaż nieruchomości i przekształcenie:

1. Zawarto 2 akty notarialne ws. sprzedaży lokali mieszkalnych: ul. Solidarności 12, Tetmajera 38.

2. Rozpatrzono pozytywnie wniosek ws. sprzedaży lokalu mieszkalnego ul. 3 Maja 11.

3. Rozpatrzono negatywnie wniosek ws. sprzedaży lokalu mieszk. ul. Sobieszczańskiego 7 (w budynku -18 lokali mieszkalnych. Wniosek o wykup lokalu złożył tylko 1 najemca. W przypadku większej ilości chetnych wniosek zostanie ponownie rozpatrzony).

4. Wystawiono 2 zaświadczenia na wykreślenie hipoteki za lokal mieszkalny.

5. Wyłoniono rzeczoznawcę majątkowego na wycenę nieruchomości miejskich: Nieruchomości Dariusz Tyszkiewicz, ul. Przerwy-Tetmajera 1, 12-100 Szczytno.

 

Gospodarka lokalami użytkowymi – wyrażono zgodę na:

1. ogłoszenie przetargu na najem lokalu użytkowego ul. 1 Maja 6/6 o pow. 18,74m², ze stawką czynszu wyjściową: 19,03zł/m²/m-c/netto, na okres 3 lat.

2. przystąpienie do umowy najmu oraz prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu użytkowym o pow. 89,86m² ul. Odrodzenia 13/7, ze stawką czynszu : 22,82zł/m²/m-c/netto, na podstawie aneksu do umowy - usługi manicure.

3. umorzenie czynszu za styczeń w wys. 867,61zł. brutto, najemcy lokalu użytkowego ul. Boh. Westerplatte 12/5c.

4. rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 4,52m² ul. Polska 26, z dniem 31 marca- usługi ubezpieczenia.

5. rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 73,16m² ul. 3 Maja 7a, z dniem 31 marca i jednoczesne ogłoszenie przetargu na najem tego lokalu, ze stawką czynszu wyjściową: 6,50zł/m²/m-c/netto,na okres 3 lat.

 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne: wydano:

13

Zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

8

Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu w tym:

3

na przebudowę, rozbudowę, budowę domów mieszkalnych,

5

na budowę budynków gospodarczo-garażowych

 

Ochrona środowiska:

1. Przyjęto 3 zgłoszenia dot. wycinki na terenach nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe będących własnością osób fizycznych.

 2. Zawarto 4 umowy na dotację celową z budżetu miasta na dofinansowania wymiany źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych w ramach programu Czyste Powietrze–Warto Dbać.

3. Zorganizowano spotkanie konsultacyjne w ramach Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu Czyste Powietrze.

 

Centralna Ewidencja Emisyjności Ciepła i Spalania Paliw:

Do 21 kwietnia wprowadzono 1.419 deklaracji do CEEB, złożonych do UM w Szczytnie. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego złożono 1.776 deklaracji z terenu miasta czyli 41% z wszystkich punktów adresowych.

 

Zajęcie pasa drogowego: Wydano decyzje:

Lp.

Rodzaj

Ilość

1.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

3

2.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót

10

3.

Zezwolenie na lokalizację zjazdu do nieruchomości

1

Razem

14

 

Sieć kanalizacji deszczowej:

Wydano warunki przyłączeniowe do sieci kanalizacji deszczowej – 2.

 

Zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu:

1. Wydano 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoh. przezn. do spożycia poza miejscem sprzedaży.

2. Wydano 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoh. przezn. do spożycia w miejscu sprzedaży.

 

Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową:

Licencje taxi ogółem: 69 szt.:

-dokonano zmiany 2 licencji - na wniosek strony,

-wygaszono 2 licencje – likwidacja działalności.

 

Gospodarka odpadami komunalnymi:

1. Przyjęto 120 deklaracji ws. wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Wysłano 14 wezwań ws. złożenia wyjaśnień w zakresie złożonych deklaracji o wysokości opłaty.

3. Wysłano 8 zawiadomień o zmianie wysokości należności do organów egzekucyjnych.

4. Wysłano 7 zawiadomień ws. nadpłat w opłacie.

5. Wysłano 1 wezwanie do złożenia deklaracji o wysokości opłat.

6. Wysłano 6 postanowień na poczet zaległych i bieżących zobowiązań podatkowych.

7. Wysłano 191 wezwań do działalności gospodarczych w sprawie przedstawienia skanu podpisanej umowy oraz potwierdzenia opłaty.

8. Wystawiono 1 decyzję naliczającą za brak segregacji odpadów komunalnych (podwójna opłata).

 

Zamówienia publiczne:

1. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Termin otwarcia: 28.03.2022 r. Liczba ofert: 7. Wykonawca: FHU Horyzont Krzysztof Lech, 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice. Cena: 172.692 zł. Termin wykonania: 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy.

2. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia: „Przebudowa stadionu l.a. przy ul. Śląskiej w Szczytnie wariant 400 m – obiekt certyfikowany”. Termin otwarcia ofert: 16.05.2022 r.

 

Sprawy podatkowe:

1. Wymiar podatku od osób fizycznych - wydano:

- 72 decyzje ws. wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych;

- 3 decyzje ws. wymiaru podatku rolnego;

- 4 decyzje ws. wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego;

- 22 postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego.

2. Windykacja zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wydano:

- 7 postanowień o zarachowaniu wpłaty,

- 651 upomnień.

3. Decyzje dot. podatku od nieruchomości od osób prawnych - wydano:

- 1 postanowienie o zarachowaniu;

- 2 wezwania;

- 3 upomnienia.

4. Podatek od środków transportowych – wydano:

- 1 wezwanie,

- 2 upomnienia.

5. Ulgi w spłacie podatku od nieruchomości – wydano: 1 wezwanie.

6. Decyzje dot. nadpłat z tytułu opłaty skarbowej - wydano:

- 2 decyzje określające nadpłatę;

- 1 wezwanie.

7. Postępowanie ws. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej – wydano: 1 decyzję ustalającą limit do zwrotu oraz zwrot podatku akcyzowego.

 

Oświata:

1. Rozstrzygnięto konkurs na stanowisko dyrektorów: MP nr 1 “Bajka” oraz MP nr 2 “Fantazja”.

2. Podpisano porozumienie z Wojewodą ws. przekazywania środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2022 r.

3. Podpisano umowę z Wojewodą ws. przekazania środków na dofinansowanie działań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

4. Wydano decyzję ws. dofinansowania pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii:

1. Podpisano umowę na realizację programu profilaktyczno-edukacyjnego dla młodzieży pn. „ Kubek emocjami wypełniony.” w czterech szkołach podstawowych.

2. Podpisano 1 umowę na prowadzenie zajęć sportowych dla młodzieży ze szczycieńskich szkół na terenie MOS (żeglarstwo).

 

Pomoc społeczna:

Podpisano umowę z Wojewodą na realizację zadania publicznego: Program “Opieka 75+” na 2022r.

 

Pomoc materialna dla uczniów:

Wydano 20 decyzji w sprawie stypendium szkolnego.

 

Promocja i rozwój gospodarczy:

1. Wprowadzanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.miastoszczytno.pl oraz na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram.

2. Działania związane z pomocą Ukrainie:

- rozpowszechnianie informacji o zbiórce na terenie miasta,

- aktualizacja zakładki Wsparcie dla Ukrainy na stronie www.miastoszczytno.pl,

- udostępnianie informacji dot. pomocy obywatelom Ukrainy, również w języku ukraińskim,

- organizacja cotygodniowych spotkań Klubu wsparcia uchodźców z Ukrainy oraz darmowych lekcji języka polskiego w MBP,

- organizacja święcenia pokarmów wielkanocnych dla obywateli Ukrainy w MDK,

3. Promocja plebiscytu internetowego „Modernizacja Roku i Budowa XXI w.”

4. Promocja Wystawy Eweliny Klimik - EWE KLIMIK.

5. Współorganizacja Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zamku.

6. Upamiętnienie 41. rocznicy śmierci Krzysztofa Klenczona.

7. Współorganizacja I Jarmarku Wielkanocnego 2022.

8. Stworzenie kalendarza wydarzeń na stronie www.miastoszczytno.pl i jego aktualizacja.

9. Organizacja spotkania wielkanocnego z księżmi.

10. Współorganizacja otwarcia sezonu turystycznego - Wielkiej Majówki 2022 w Szczytnie.

11. Zgłoszenie Otwarcia Zamku Krzyżackiego w Szczytnie do konkursu „Wydarzenie Historyczne Roku 2021”.

12. Objęcie honorowym patronatem Burmistrza Miasta: Koncertu Charytatywnego na leczenie i rehabilitację Marka Szumowskiego.

 

Pozyskiwanie środków zewnętrznych:

1. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania: "Budowa boiska szkolnego, bieżni ze skocznią w dal, z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy SP nr 6 im Orła Białego w Szczytnie" w ramach programu Sportowa Polska. Wnioskowane dofinansowanie: 881.481,34 zł.

2. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania: „Modernizacja skateparku przy ul. Pasymskiej w Szczytnie” w ramach programu Małe Granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim na rok 2022. Wnioskowane dofinansowanie: 50.000 zł.

3. Przygotowanie do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania: doposażenie Zamku w sprzęt i systemy wystawiennicze w ramach RPOWiM na lata 2014-2020.

4. Trwają negocjacje przed podpisaniem umowy o dofinansowanie w ramach zadania "Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap III", w ramach programu Zielony Transport Publiczny. Zakres rzeczowy: zakup 2 szt. autobusów zeroemisyjnych z napędem elektrycznym oraz jednej ładowarki mobilnej. Kwota dofinansowania: 3.276.423 zł.

 

Sprawy obywatelskie:

 

Zameldowanie

(ilość osób)

 

Wymeldowanie

(ilość osób)

 

Dowody osobiste

(ilość wydanych)

Poświadczenia zameldowania

(ilość wydanych)

Udostępnianie danych osobowych

(ilość wydanych)

Usuwanie niezgodności w programie ŹRÓDŁO

61

18

239

62

34

327

Postępowanie administracyjne

Wszczęte postępowania o wymeldowanie

Decyzje o wymeldowaniu i umorzeniu

2

2

 • ponadto nadano 182 numery PESEL dla uchodźców z Ukrainy,

 • wysłano 113 wezwań dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej,

 • sporządzono wykaz uczniów na wniosek SP Nr 2,

 • sporządzono meldunek o stanie rejestru wyborców miasta za I kw. 2022 r.

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej:

Nowe wpisy:

Wznowienie:

Zawieszenie:

Zmiana:

Zakończenie:

Ogółem wnioski:

11

17

10

29

7

74

 

Urząd Stanu Cywilnego:

Informację o pracy Burmistrza sporządzono na podstawie danych z wydziałów.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
BIP Informacja o pracy BM - kwiecień 2022 r. (ODT, 34.83Kb) 2022-04-28 13:36:43 3
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Mańkowski

Data wytworzenia:
28 kwi 2022

Osoba dodająca informacje

Małgorzata Kaca

Data publikacji:
28 kwi 2022, godz. 13:35

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Kaca

Data aktualizacji:
28 kwi 2022, godz. 13:36