Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Informacja o pracy Burmistrza 23.08.2022-26.09.2022 r.

INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MIASTA

od 23.08.2022 r. do 26.09.2022 r.

 

Gospodarka nieruchomościami:

1. Sprzedaż nieruchomości:

 • Ogłoszono przetarg gruntu pod zabudowę garażową przy ul. Pola, dz. nr 419, 420, 423 i 424.

 • Wykazy nieruchomości z możliwością zabudowy pensjonatowej ul. Bartna Strona, dz. nr 146/3, 146/4, 146/5 i 146/7.

 • Nie przeznaczono do utworzenia i zbycia 3 działek pod zabudowę garażową, ul. Solidarności.

2. Uzgodniono lokalizacje infrastruktury technicznej, ustanowiono służebności przesyłu i gruntową, numeracja nieruchomości, reklama:

1. Lokalizacja infrastruktury na nieruchomościach gminnych: sieć telekomunikacyjna - 1

2. Służebność przesyłu i gruntowa- zawarto porozumienia: sieć telekomunikacyjna - 2

3. Akty notarialne służebności – 2 akty

4. Numeracja nieruchomości - 6

5. Zespół uzgadniania dokumentacji - 1

3. Dzierżawa, najem, użyczenie: rozpatrzono pozytywnie wnioski o wydzierżawienie gruntu z przeznaczeniem na cele:

Warzywno – ogrodnicze

garażowe

Miejsca postojowe dla samochodów osobowych

komunikacyjne

Schody

Teren zielony

Składowe

Pawilon handlowy

Kulturalno – rozrywkowe

5

8

1

4

1

1

1

1

1

ponadto rozpatrzono wnioski o:

 • rozwiązanie umowy dzierżawy dz. ul. Targowa zabudowana garażem o pow. 21 m2.

 • wyrażenie zgody na bezpłatne użyczenie cz. nieruchomości ul. Polska/Żeromskiego pod pawilonem handlowym o pow. 10 m2.

 • przekazanie praw i roszczeń do garażu – blaszaka ul. Piłsudskiego o pow. 16 m2.

 

Sprzedaż nieruchomości i przekształcenie:

1. Zawarto 1 akt notarialny w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego: ul. 3 Maja.

2. Rozpatrzono pozytywnie 6 wniosków w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego ul. Sikorskiego 12, Kochanowskiego 10, Piłsudskiego 33, Wiejska 11, Solidarności 12, Polska 20.

3. Rozpatrzono negatywnie 1 wniosek w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego: ul. 1 Maja 28/ (wnioskodawca nie jest najemcą i posiada tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego).

4. Wywieszono 2 wykazy nieruchomości miejskich przeznaczonych do zbycia.

 

Gospodarka lokalami mieszkalnymi:

 1. 1. Skierowano do zawarcia umowy najmu lokalu po śmierci najemcy: 1.

 2. 2. Skierowano do zawarcia umowy najmu po spłacie zaległości: 1.

 3.  

 4. Gospodarka lokalami użytkowymi- wyrażono zgodę na:

 5. 1. Ogłoszenie przetargu na najem lokalu użytkowego ul. Żeromskiego 3/4 o pow. 32,00 m², ze stawką czynszu wyjściową : 22,00zł/m²/m-c/netto, na okres 3 lat.

 6. 2. Ogłoszenie przetargu na najem lokalu użytkowego ul. Boh. Westerplatte 13/18 o pow. 59,93 m², ze stawką czynszu wyjściową : 6,04zł/m²/m-c/netto, na okres 3 lat.

 7. 3. Ogłoszenie przetargu na najem lokalu użytkowego ul. Polska 26 o pow. 22,69 m², ze stawką czynszu wyjściową : 28,90zł/m²/m-c/netto, na okres 3 lat.

 8.  

 9. Gospodarka pomieszczeniami gospodarczymi:

 10. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu na pomieszczenia gospodarcze: 7.

 11.  

 12. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – wydano:

  1. 11

  1. Zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  1. 3

  1. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu w tym:

  1. 2

  1. na przebudowę, rozbudowę, budowę domów mieszkalnych

  1. 1

  1. na inwestycje celu publicznego

 13.  

 14. Ochrona środowiska (w tym czyste powietrze):

  1.Wydano 2 decyzje zezwalające na wycinkę drzew.

  2. Wydano 1 decyzję odmawiającą wycinki drzewa.

  3. Przyjęto 12 zgłoszeń dot. wycinki drzew na terenach przeznaczonych na cele mieszkaniowe, będących własnością osób fizycznych.

 15.  

Centralna Ewidencja Emisyjności Ciepła i Spalania Paliw:

Do 23.09. wprowadzono 3.651 deklaracji do CEEB. Ilość złożonych deklaracji z terenu miasta stanowi 68% wszystkich punktów adresowych.

Zajęcie pasa drogowego- wydano decyzje:

Lp.

Rodzaj

Ilość

1.

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

2

2.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

3

3.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót

4

4.

Zezwolenie na lokalizację zjazdu do nieruchomości

0

5.

Zezwolenie na umieszczenie obiektu budowlanego, handlowego w pasie drogowym

1

6.

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

0

7.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

0

RAZEM

10

 

Zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu:

Wydano 6 zezwoleń na sprzed. napojów alkoh. przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

 

Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową:

Licencje taxi ogółem: 59 szt. Dokonano zmiany 1 licencji - na wniosek strony.

 

Gospodarka odpadami komunalnymi:

 1. 1. Przyjęto 105 deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 2. 2. Wysłano 16 wezwań w sprawie złożenia wyjaśnień w zakresie złożonych deklaracji o wys. opłaty.

 3. 3. Wysłano 11 zawiadomień o zmianie wysokości należności do organów egzekucyjnych.

 4. 4.Wysłano 22 zawiadomienia w sprawie nadpłat w opłacie.

 5. 5. Wysłano 5 postanowień na poczet zaległych i bieżących zobowiązań podatkowych.

 6. 6. Wysłano 16 wezwań do działalności gospodarczych w sprawie przedstawienia kserokopii podpisanej umowy oraz potwierdzenia opłaty.

 

Zamówienia publiczne:

1. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Szczytno” (na okres 01.01.-31.12.2023 r.). Liczba złożonych ofert: 1. Wykonawca: REMONDIS WARMIA – MAZURY Sp. z o. o. , ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn. Cena: 2.291.058 zł.

2. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 10.982.485,17 zł z przezn. na sfinansowanie planowanego na 2022 r. deficytu Gminy Miejskiej Szczytno”. Liczba złożonych ofert: 3. Wykonawca: BS w Szczytnie, ul. Łomżyńska 20, – lider konsorcjum bankowego i BS w Lubawie, ul. Rzepnikowskiego 2, 14-260 Lubawa – uczestnik konsorcjum bankowego. Cena: 7.152.581,12 zł.

 

Informacja z zakresu realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Szczytno w 2022 r.:

Rozpatrzono pozytywnie 10 wniosków w sprawie dofinansowania zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów oraz 2 wnioski dotyczące sfinansowania zabiegów sterylizacji kotek wolno żyjących.

 

Sprawy podatkowe:

1. Wymiar podatku od osób fizycznych- wydano:

- 71 decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych

- 3 decyzje w sprawie wymiaru podatku rolnego

- 9 decyzji w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego

- 49 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego

2. Windykacja zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych- wydano:

-29 postanowień o zarachowaniu wpłaty

-1 zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

3. Decyzje dot. podatku od nieruchomości od osób prawnych-wydano:

-2 wezwania

-1 tytuł wykonawczy

-3 upomnienia

-1 pismo wyjaśniające do podatnika

4. Podatek od środków transportowych- wydano: 3 wezwania

5. Podatek od posiadania psa- wydano:

- 140 wezwań do zapłaty

- 1 pismo korespondencja z Urzędem Skarbowym

6. Decyzje dotyczące nadpłat z tytułu opłaty skarbowej -wydano: 2 pisma wyjaśniające

7. Decyzje dotyczące podatku akcyzowego -wydano: 1 decyzję ustalającą limit zwrotu podatku akcyzowego oraz ustalając zwrot podatku akcyzowego

 

Oświata:

1. Wydano 2 decyzje w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników.

2. Przeprowadzono postępowania egzaminacyjne dla 3 nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii:

1. Podpisano umowę zlecenia na wykonanie autorskiego koncertu 3.09. na plaży miejskiej w ramach profilaktycznej imprezy “Postaw na Rodzinę”.

2. Podpisano umowę zlecenia na wykonanie dla uczniów szkół średnich trzech edycji programu profilaktycznego w formie recitalu słowno-muzycznego 26.09. w MDK.

 

Pomoc materialna dla uczniów:

Wydano 3 decyzje w sprawie stypendium szkolnego.

 

Promocja i rozwój gospodarczy:

1. Wprowadzanie i aktualizacja treści na stronie internetowej oraz w kalendarzu wydarzeń na www.miastoszczytno.pl oraz na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram.

2. Działania związane z pomocą Ukrainie:

- rozpowszechnianie informacji o zbiórce na terenie miasta,

- aktualizacja zakładki Wsparcie dla Ukrainy na stronie miasta,

- udostępnianie informacji dot. pomocy obywatelom Ukrainy, również w języku ukraińskim,

- życzenia z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy.

3. Współorganizacja wydarzeń z cyklu Letnie Granie Szczytno 2022:

- spotkania z duchami na Zamku Krzyżackim,

- koncert Disco Polo,

- potańcówki Citta Party.

4. Upamiętnienie 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

5. Współorganizacja Śniadania z Radiem Zet, Miejskich Potańcówek w Bazie Wodnej MOS-u, Narodowego Czytania, Koncertu „Rzemiosło dla Ukrainy… na zakończenie lata”.

9. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w SP nr 2.

10. Org. dyżuru konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich na Zamku.

11. Spotkanie autorskie z Jerzym Niemczukiem i jego wpis do Złotej Księgi Miasta.

12. Udział w Jubileuszu 110-lecia Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów.

13. Nagrody w Zawodach Spinningowych o Puchar Burmistrza Miasta Szczytno.

14. Budżet Obywatelski Miasta Szczytno na rok 2023 – głosowanie.

15. Honorowy patronat: Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, akcja „Z komunikacją miejską na Ty”.

16. Promocja przebudowy Stadionu przy ul. Śląskiej.

17. Opracowanie i rozdanie w szkołach planu lekcji dla uczniów wraz z informacjami na temat Stowarzyszenia Cittaslow.

19. IV Plener Malarski „Szczytno miasteczko Cittaslow” i wystawa poplenerowa w MDK.

20. Współorganizacja wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki.

21. Organizacja Złotych Godów.

22. Udział w Gali Finałowej Konkursu "Wydarzenie Historyczne Roku 2021” w Warszawie oraz w Gali Finałowej Konkursu „Sternik” w Olsztynie.

24. Promocja plebiscytu finałowych projektów w konkursie „Modernizacja Roku i Budowa XXI w.”

25. Współorganizacja i promocja Tygodnia Cittaslow.

 

Pozyskiwanie środków zewnętrznych:

1. Uzyskano dofinansowanie projektu: „Zamek Krzyżacki w Szczytnie – centrum nowoczesnej oferty turystyczno-kulturalnej”. Kwota ogólna: 723.338,50 zł, dofinansowanie (80%) 563.094,00 zł. Zakres:

 • zakup wyposażenia na potrzeby stałej wystawy na Zamku

 • zakup wyposażenia obozowiska rycerskiego

 • wykonanie aplikacji VR ukazującej wirtualną rekonstrukcję pomieszczeń w dawnym Zamku

 • odlew makiety zamku wyposażony w opis w alfabecie Braille’a

Termin realizacji projektu do grudnia 2023 r. Podpisanie umowy – do końca października 2022 r.

2. Złożono wniosek o dofinansowanie modernizacji monitoringu miejskiego ze środków Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań – wnioskowana kwota 70.000 zł.

 

Sprawy obywatelskie:

Zameldowanie (ilość osób)

 

Wymeldowanie

(ilość osób)

 

Dowody osobiste

(ilość wydanych)

Poświadczenia zameldowania

(ilość wydanych)

Udostępnianie danych osobowych

(ilość wydanych)

Usuwanie niezgodności w programie ŹRÓDŁO

206

29

198

126

48

428

Postępowanie administracyjne

Wszczęte postępowania o wymeldowanie

Decyzje o wymeldowaniu i umorzeniu

3

3

 • nadano 16 numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy.

 • wydano 8 zaświadczeń o braku osób zameldowanych.

1. Wykazy z ewidencji ludności na potrzeby instytucji i organów samorządowych:

- sporządzono wykaz uczniów na wniosek SP Nr 3.

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej:

 

Nowe wpisy:

Wznowienie:

Zawieszenie:

Zmiana:

Zakończenie:

Ogółem wnioski:

2

8

25

22

8

65

 

Urząd Stanu Cywilnego:

 

Informację o pracy Burmistrza sporządzono na podstawie danych z wydziałów.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja-o-pracy-bm-WRZESIEN-2022-r (ODT, 49.41Kb) 2022-09-30 12:45:55 2
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Mańkowski

Data wytworzenia:
30 wrz 2022

Osoba dodająca informacje

Paulina Szczęsna

Data publikacji:
30 wrz 2022, godz. 12:45

Osoba aktualizująca informacje

Paulina Szczęsna

Data aktualizacji:
30 wrz 2022, godz. 12:45