Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Informacja o pracy Burmistrza - 26.04-25.05.2022 r.

 

INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MIASTA

od 26.04.2022 r. do 25.05.2022 r.

 

Gospodarka nieruchomościami:

1. Sprzedaż nieruchomości

 • ogłoszono przetargi - 6

 • akty notarialne - 2

 • przeznaczono do zbycia – 2

2. Podział nieruchomości, wydano:

 • postanowienia opiniujące podział nieruchomości – 3

Gmina Miejska Szczytno nabyła nieodpłatnie działki z przezn. pod drogi: 824/53, 824/63, 824/64, 824/78, 824/84 i 824/91 obręb 4 miasta – drogi położone na osiedlu „Kochanowskiego II”

3. Uzgodniono lokalizacje infrastruktury technicznej, ustanowiono służebności przesyłu i gruntową, numeracja nieruchomości, reklama:

1. Lokalizacja infrastruktury na nieruchomościach gminnych:

 • sieć energetyczna - 1

 • sieć telekomunikacyjna - 1

 • Sieć gazowa - 3

 • Zjazd na nieruchomość z drogi wewnętrznej - 1

2. Służebność przesyłu i gruntowa:

zawarto porozumienia w sprawie służebności przesyłu

 • Sieć elektroenergetyczna - 1

3. Zawarto akty notarialne na służebność przesyłu lub gruntowej:

 • sieć energetyczna - 1

 • Sieć ciepłownicza - 1

 • Sieć gazowa - 1

4. Numeracja nieruchomości - 2

5. Zespół uzgadniania dokumentacji - 1

4.Dzierżawa, najem, użyczenie: rozpatrzono pozytywnie wnioski o wydzierżawienie gruntu z przeznaczeniem na cele:

Warzywno – ogrodnicze

garażowe

Ogródek gastronomiczny

Komis samochodowy

Teren

zielony

gołębnik

Zaplecze

budowy

Kulturalno- rozrywkowe

20

16

2

1

1

1

1

1

oraz wnioski o:

 • przedłużenie umowy dzierżawy gruntu o powierzchni 95 m2 przy ul. Placu Wolności na okres 3 lat z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną,
 • wydzierżawienie gruntu o powierzchni 289 m2 przy ul. Boh. Westerplatte pod drogę dojazdową do nieruchomości przy ul. Bohaterów Westerplatte 11 a na okres 3 lat,
 • przekazanie praw i roszczeń do garażu przy ul. Targowej o powierzchni 19 m2,

 • wyrażenie zgody na postawienie wiaty śmietnikowej przy ul. Kętrzyńskiego o wymiarach 3 m/3 m na dzierżawionej cz. dz. o pow. 17 m2 przez Wspólnotę Mieszkaniową, ul. Kętrzyńskiego 1

 • użyczenie gruntu przy ul. Ostrołęckiej 03.07.2022 r. w zw.iązku z organizacją Warmińsko- Mazurskiej Wystawy Psów Rasowych pod parking samochodów wystawców i zwiedzających podczas wystawy.

   

Sprzedaż nieruchomości i przekształcenie:

1. Zawarto 2 akty notarialne w sprawie sprzed. lokali mieszk.: ul. 1 Maja 28 i ul. Chopina 1.

2. Rozpatrzono pozytywnie 2 wnioski w sprawie sprzed. gruntu pod garażem ul. Targowa.

3. Rozpatrzono pozytywnie 1 wniosek w sprawie sprzed. gruntu pod pawilonem handlowym ul. Mickiewicza. Pawilon handlowy wybudowany ze środków własnych.

4. Wystawiono 2 zaśw. na wykreślenie hipoteki za całkowitą spłatę rat za kupno lokali mieszk.

 

Gospodarka lokalami mieszkalnymi:

Skierowano do zawarcia umowy najmu lokalu po śmierci najemcy: 1.

 

Gospodarka lokalami użytkowymi-wyrażono zgodę na:

1. zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 10,90m² i 23,60m² ul. Barczewskiego 1, na okres 3 lat, ze stawką czynszu: 11,98 zł/m²/m-c/netto.

2. zawarcie umowy najmu lokali użytkowych ul. Gnieźnieńska 2 o pow. 149,05m² (107,75m² + 41,30m²) i 52,33m², ze stawkami czynszu: 2,61zł/m²/m-c/netto za lokal o pow. 52,33m² i 8,88zł/m²/m-c/netto za lokal o pow. 149,05m², na okres do 31.12.2022 r.

3. zawarcie umowy najmu lokali użytk. o pow. 33,66m² oraz 8,32m² ul. Polska 26, ze stawką czynszu: 28,90zł/m²/m-c/netto, na okres 3 lat.

4. zawarcie umowy najmu lokalu użytk. o pow. 22,69m² ul. Polska 26, ze stawką czynszu: 28,90zł/m²/m-c/netto, na okres jednego roku.

 

Gospodarka pomieszczeniami gospodarczymi:

Wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu na pomieszczenia gospodarcze: 2.

 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – wydano:

8

Zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

1

Wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

10

Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu w tym:

6

na przebudowę, rozbudowę, budowę domów mieszkalnych

2

na budowę budynków usługowych

1

na budowę budynków gospodarczo - garażowych

1

na inwestycje celu publicznego

 

Ochrona środowiska:

1. Wydano 1 decyzję zezwalającą na wycinkę drzew,

2. Przyjęto 4 zgłoszenia dot. wycinki drzew na terenach nieruchomości, przezn. na cele mieszkaniowe, będących własnością osób fizycznych,

3. Zawarto 3 umowy na dotację celową z na wymianę źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych w ramach programu Czyste Powietrze – Warto Dbać.

 

Centralna Ewidencja Emisyjności Ciepła i Spalania Paliw:

Do 24.05.2022 r. wprowadzono 2.192 deklaracje do CEEB. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego ilość złożonych deklaracji z terenu miasta stanowi 47% wszystkich punktów adresowych. Termin składania deklaracji jest ustalony do 30 czerwca 2022 r.

Zajęcie pasa drogowego: Wydano decyzje:

Lp.

Rodzaj

Ilość

1.

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

3

2.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót

2

3.

Zezwolenie na lokalizację zjazdu do nieruchomości

1

4.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

3

RAZEM

9

 

Sieć kanalizacji deszczowej:

Wydano warunki przyłączeniowe do sieci kanalizacji deszczowej – 1.

 

Zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu:

1. Wydano 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoh. przezn. do spożycia poza miejscem sprzed.

2. Wydano 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoh. przezn. do spożycia w miejscu sprzed.

 

Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową:

Licencje taxi ogółem: 59 szt.

- dokonano zmiany 1 licencji - na wniosek strony.

- wygaszono 1 licencję – likwidacja działalności.

 

Gospodarka odpadami komunalnymi:

1. Przyjęto 84 deklaracje w sprawie wys. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2.Wysłano 16 wezwań w sprawie złożenia wyjaśnień w zakresie złożonych deklaracji o wys. opłaty.

3. Wysłano 16 zawiadomień o zmianie wysokości należności do organów egzekucyjnych.

4.Wysłano 4 zawiadomienia w sprawie nadpłat w opłacie.

5.Wysłano 1 wezwanie do złożenia deklaracji o wysokości opłat.

6.Wysłano 4 postanowienia na poczet zaległych i bieżących zobowiązań podatkowych.

7.Wysłano 84 wezwania do działalności gospodarczych w sprawie przedstawienia kopii umowy oraz potwierdzenia opłaty.

8.Wystawiono 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty zaległej kary administracyjnej.

9.Wysłano 436 upomnień dotyczących opłaty.

 

Zamówienia publiczne:

1. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia „Przebudowa stadionu l.a. przy ul. Śląskiej w Szczytnie wariant 400 m – obiekt certyfikowany”. Termin otwarcia ofert: 16.05.2022 r. Liczba złożonych ofert: 2. Wykonawca: TAMEX Obiekty Sportowe S. A., ul. Rydygiera 8/3a, 01-793 Warszawa. Cena: 16.071.831,70 zł. Termin wyk.: 16 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia „Modernizacja infrastruktury transportu drogowego na terenie miasta Szczytno”. Termin otwarcia ofert: 18.05.2022 r. Liczba złożonych ofert: 5. Zadanie nr 1 (ul. Broniewskiego) - STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków z ceną: 2.517.699,92 zł. Zadanie nr 2 (ul. Orzeszkowa) – Brak ofert. Zadanie nr 3 (ul. Leśna) - Zakład Usług Transportowych Mirosław Edmund Głażewski, ul. Batorego 11, 12-100 Szczytno z ceną ofertową brutto: 846.885,93 zł. Zadanie nr 4 (ul. Norwida) – Brak ofert. Zadanie nr 5 (ul. Kolberga) - Brak ofert. Zadanie nr 6 (ul. Spółdzielcza) - Firma Handlowo – Usługowa HYDROL Tomasz Leonard, ul. Zbożowa 47,10-806 Olsztyn z ceną: 417.321,45 zł. Zadanie nr 7 (ul. Klasztorna) - Pracownia Usług Inżynierskich Przygoda Tomasz, ul. M. Konopnickiej 6/3, 12-200 Pisz z ceną: 2.829.729,89 zł. Zadanie nr 8 (ul. Łomżyńska) - STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków z ceną: 2.441.545,26 zł. Termin wykonania: 11 miesięcy od podpisania umowy dot. wszystkich zadań.

3. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia „Cyfrowa Gmina”. Termin otwarcia ofert nastąpił: 13.05.2022 r. Liczba złożonych ofert: 3. ZADANIE NR 1 – dostawa sprzętu sieciowego oraz serwerów: Wykonawca: ForIP Spółka z o. o., ul. Juliusza Słowackiego 2, 41-800 Zabrze z ceną: 552.122,40 zł. ZADANIE NR 2 – dostawa i wdrożenie Centralnej Platformy e -usług mieszkańca:Wykonawca: ZETO PROJEKT Sp. z o. o., ul. Pieniężnego 6/7, 10-005 Olsztyn z ceną: 73.800,00 zł. ZADANIE NR 3 - dostawa i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą IT: Wykonawca: Infonet Projekt SA, ul. Towarowa 2, 43-300 Bielsko Biała z ceną: 22.898,91 zł. Termin wykonania: 30 dni od podpisania umowy – dotyczy wszystkich zadań.

 

Informacja z zakresu realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Szczytno w 2022 roku:

Rozpatrzono pozytywnie 10 wniosków w sprawie dofinansowania zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów oraz 11 wniosków dot. sfinansowania zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących.

 

Sprawy podatkowe:

1. Wymiar podatku od osób fizycznych - wydano:

- 73 decyzje ws. wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

- 2 decyzje ws. wymiaru podatku rolnego,

- 8 decyzji ws. wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego,

- 67 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego.

2. Windykacja zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wydano:

- 11 postanowień o zarachowaniu wpłaty,

- 12 upomnień.

3. Decyzje dot. podatku od nieruchomości od osób prawnych - wydano:

- 1 tytuł wykonawczy,

- 11 upomnień.

4. Podatek od środków transportowych – wydano:

- 2 tytuły wykonawcze,

- 1 upomnienie.

5. Ulgi w spłacie podatku od nieruchomości – wydano:

- 1 postanowienie,

- 2 wezwania.

6. Decyzje dot. nadpłat z tytułu opłaty skarbowej - wydano:

- 6 decyzji określających nadpłatę.

 

Oświata – złożono wnioski:

1. do Kuratorium Oświaty o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2022 r.

2. o dofinansowanie wyposażenia stołówek szkolnych w ramach rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu”.

3. o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w 2022 r. w ramach rządowego programu na lata 2020-2024 "Aktywna tablica".

 

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii:

Podpisano umowę zlecenia na przeprowadzenie w okresie wakacyjnym cyklu profilaktycznych imprez miejskich pt. “Szczytno wakacjami malowane 2022”.

 

W zakresie pomocy materialnej dla uczniów

Wydano 41 decyzji w sprawie stypendium szkolnego.

 

Promocja i rozwój gospodarczy:

1. Wprowadzanie i aktualizacja treści na stronie internetowej oraz w kalendarzu wydarzeń na www.miastoszczytno.pl oraz na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram.

2. Działania związane z pomocą Ukrainie:

- rozpowszechnianie informacji o zbiórce na terenie miasta,

- aktualizacja zakładki Wsparcie dla Ukrainy na stronie www.miastoszczytno.pl,

- udostępnianie wszystkich informacji dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w naszym kraju, również w języku ukraińskim,

- organizacja cotygodniowych spotkań Klubu wsparcia uchodźców z Ukrainy oraz darmowych lekcji języka polskiego w MBP.

3. Promocja plebiscytu internetowego „Modernizacja Roku i Budowa XXI w.”

4. Organizacja Obchodów 231. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

5. Otwarcie sezonu turystycznego - Wielka Majówka 2022:

- Wielkie Grillowanie z Radiem Zet,

- Wystawa „Zwierzę Mój Brat”,

- Regaty żeglarskie pn. „Szlakiem ślimaka”,

- Mityng Lekkoatletyczny w pchnięciu kulą „Bank Spółdzielczy w Szczytnie Jurand Cup”,

- Turniej Piłki Nożnej Prac. Samorządowych i Służb Mundurowych o Puchar Burmistrza Miasta,

- Konkurs piosenki żeglarskiej „Szanteczka” dla dziecka”,

- Koncert zwycięzcy 3. edycji The Voice Senior - Krzysztofa Prusika.

6. Rozpoczęcie i koordynacja Kampanii „Rowerowy Maj”.

7. Promocja spotkania autorskiego z Michałem Aleksandrem Majewskim.

8. Współorg. koncertu „Stanisław Moniuszko – sacrum et profanum” w Państw. Szkole Muzycznej.

9. Przygotowanie stoiska promocyjnego miasta podczas Pikniku rodzinnego towarzyszącemu uroczystej promocji mianowania na pierwszy stopień oficerski Policji w Wyższej Szkole Policji.

10. Organizacja II Szczycieńskiego Samorządowego Forum Przedsiębiorczości. Rozwój i Gospodarka.

11. Współorg. Koncertu Charytatywnego „Blisko serca” na rzecz Marka Szumowskiego.

12. Promocja Nocy Muzeum w Muzeum Mazurskim.

13. Promocja spotkania informacyjnego w sprawie obwodnicy miasta.

14. Uroczystość nadania SSP nr 4 imienia Polskich Olimpijczyków.

15. Udział w oficjalnym otwarciu nowej siedziby klubu motocyklowego "Grupa Motocyklowa Szczytno".

16. Współorganizacja Koncertu Zubek & Pentz Piazzolla Duo w Państwowej Szkole Muzycznej.

17. Spotkanie z obywatelami Ukrainy w Bazie Wodnej MOS.

18. Współorganizacja koncertu zespołu Azymut w MBP.

19. Przywitanie zagranicznych gości z programu Erasmus+ odwiedzających Szczytno w ramach wspólnego projektu z Miejskim Przedszkolem nr 9.

20. Udział w Światowym Dniu Pszczół na Małej Bieli.

21. Objęcie honorowym patronatem Burmistrza Miasta Szczytno: V Extremalnej Szczycieńskiej Trójki, Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Psów Rasowych.

 

Pozyskiwanie środków zewnętrznych:

1. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków EFRR zadania pn. "Zamek krzyżacki w Szczytnie - centrum nowoczesnej oferty turystyczno-kulturalnej". Wnioskowane: 565.750 zł (szacowany koszt całkowity: 707.188 zł).

2. Przesłano dokumenty do umowy o dofinansowanie zadania "Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu publicznego etap III". (Wartość zadania: 5.120.000 zł. Dofinansowanie: 3.276.423 zł).

3. Rozpoczęto procedurę wydaw. laptopów w ramach programu "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym". Kwota dofinansowania: 171.600 zł.

4. Rozpoczęto realizację zadania w ramach programu "Cyfrowa Gmina" - Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych, poprawa jakości świadczonych usług, poprawa cyberbezpieczeństwa. Dofinansowanie: 684.390 zł.

 

Sprawy obywatelskie:

 

Zameldowanie

(ilość osób)

 

Wymeldowanie

(ilość osób)

 

Dowody osobiste

(ilość wydanych)

Poświadczenia zameldowania

(ilość wydanych)

Udostępnianie danych osobowych

(ilość wydanych)

Usuwanie niezgodności w programie ŹRÓDŁO

49

23

177

64

22

361

Postępowanie administracyjne

Wszczęte postępowania o wymeldowanie

Decyzje o wymeldowaniu i umorzeniu

2

6

 • ponadto nadano 21 numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy.

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej:

Nowe wpisy:

Wznowienie:

Zawieszenie:

Zmiana:

Zakończenie:

Ogółem wnioski:

12

11

6

18

8

55

 

Urząd Stanu Cywilnego:

Informację o pracy Burmistrza sporządzono na podstawie danych z wydziałów.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja o pracy BM - maj 2022 r. (ODT, 42.48Kb) 2022-06-29 12:58:59 2
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Mańkowski

Data wytworzenia:
30 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Małgorzata Kaca

Data publikacji:
29 cze 2022, godz. 12:58

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Kaca

Data aktualizacji:
29 cze 2022, godz. 12:58