Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Informacja o pracy Burmistrza - 26.05-27.06.2022 r.

INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MIASTA

od 26.05.2022 r. do 27.06.2022 r.

 

Gospodarka nieruchomościami:

1. Sprzedaż nieruchomości:

 • Sporządzono 3 wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

 • Zorganizowano 2 przetargi (nie wyłoniono nabywcy).

 • Przeznaczono do zbycia 2 nieruchomości.

2. Podział nieruchomości: wydano 1 decyzję zatwierdzającą podział.

3. Uzgodniono lokalizacje infrastruktury technicznej, ustanowiono służebności przesyłu i gruntową, numeracja nieruchomości, reklama:

1. Lokalizacja infrastruktury na nieruchomościach gminnych:

 • sieć telekomunikacyjna – 1

 • zjazd z nieruchomości - 2

2. Służebność przesyłu i gruntowa: zawarto porozumienia:

 • sieć elektroenergetyczna – 1

 • sieć gazowa -1

3. Zawarto akty notarialne na służebność przesyłu lub gruntowej:

 • sieć energetyczna - 1

4. Numeracja nieruchomości: 9

5. Zespół uzgadniania dokumentacji: 1

4. Dzierżawa, najem, użyczenie: rozpatrzono pozytywnie wnioski o wydzierżawienie gruntu z przeznaczeniem na cele:

warzywno – ogrodnicze

 

garażowe

pomieszczenie gospodarczo -magazynowe wiata konstrukcji metalowej

składowe

komunikacyjne

gołębnik

ogródek gastronomiczny

21

5

1

3

2

1

1

ponadto rozpatrzono:

 • pozytywnie wniosek na wykonanie robót budowlanych związanych z urządzeniem drogi dojazdowej na części dzierżawionej działki przy ul. Sportowej,

 • pozytywnie wniosek o najem garażu o pow. 15,17 m2 przy ul. Boh. Westerplatte 18 na okres 3 lat, w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców tego budynku,

 • negatywnie wniosek o wyrażenie zgody na postawienie wiaty drewnianej na dzierżawionej części działki przy ul. Reja z przeznaczeniem na prowadzenie sprzedaży zniczy i kwiatów,

 • negatywnie wniosek o wyrażenie zgody na poddzierżawienie części działki przy ul. Odrodzenia z przeznaczeniem pod handel truskawkami.

 

Sprzedaż nieruchomości i przekształcenie:

1. Zawarto 1 akt notarialny ws. sprzedaży lokalu mieszkalnego przy: ul. Żeromskiego 3.

2. Zawarto 1 akt notarialny ws. sprzedaży pomieszczenia gospodarczego przy ul. Ogrodowej.

3. Rozpatrzono pozytywnie 4 wnioski ws. sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul. Klonowej 1, ul. Solidarności 12 (2 lokale), ul. Kościuszki 17.

4. Wystawiono 2 zaśw. na wykreślenie hipoteki za całkowitą spłatę rat za kupno lokali mieszkalnych.

5. Rozpatrzono negatywnie 1 wniosek ws. sprzedaży lokalu użytkowego przy ul. Boh. Westerplatte.

 

Gospodarka lokalami mieszkalnymi:

1. Skierowano do zawarcia umowy najmu socjalnego na kolejny okres tj. 36 miesięcy: 1.

2. Wyrażono zgodę na uregulowanie w ratach należn. związanych z wynajmowaniem mieszkania: 1.

 

Gospodarka lokalami użytkowymi - wyrażono zgodę na:

1. Wprowadzenie podwyżek stawek czynszu za lokale użytkowe.

2. Zawarcie umowy najmu lokalu użytk. ul. Barczewskiego 1 o pow. 10,10m², ze stawką czynszu: 14,40zł/m²/m-c/netto, na okres 3 lat.

3. Zawarcie umowy najmu lokalu użytk. o pow. 85,04m² ul. Solidarności 12/34, ze stawką czynszu: 8,93zł/m²/m-c/netto, na okres 3 lat - stowarzyszenie.

4. Zawarcie umowy najmu lokalu użytk. o pow. 82,40m² ul. Gnieźnieńska 2, ze stawką czynszu: 5,50zł/m²/m-c/netto, na okres od 10 czerwca 2022 r. do 31.08.2022 r.

 

Gospodarka pomieszczeniami gospodarczymi:

Wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu na pomieszczenia gospodarcze: 1

 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne: wydano:

12

Zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

1

Wypis i wyrys z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Ochrona środowiska:

1. Wydano 2 decyzje zezwalające na wycinkę drzew.

2. Przyjęto 7 zgłoszeń dot. wycinki drzew na nieruch. przeznaczonych na cele mieszkaniowe, będących własnością osób fizycznych.

3. Zawarto 2 umowy na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych w ramach miejskiego programu „Czyste Powietrze-Warto Dbać”.

 

Centralna Ewidencja Emisyjności Ciepła i Spalania Paliw

Do 24.06.2022 r. wprowadzono 2.562 deklaracje do CEEB. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego ilość deklaracji z terenu miasta stanowi 53% wszystkich punktów adresowych. Termin składania deklaracji jest ustalony do dnia 30 czerwca 2022 r.

 

Zajęcie pasa drogowego - wydano decyzje:

Lp.

Rodzaj

Ilość

1.

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

10

2.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

5

3.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót

8

4.

Zezwolenie na lokalizację zjazdu do nieruchomości

2

7.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

5

Razem

30

 

Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową:

Licencje taxi ogółem: 59 szt.

 • dokonano zmiany 1 licencji - na wniosek strony.

 • wygaszono 1 licencję – likwidacja działalności.

 

Gospodarka odpadami komunalnymi:

1. Przyjęto 79 deklaracji ws. wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Wysłano 7 wezwań ws. złożenia wyjaśnień w zakresie złożonych deklaracji o wysokości opłaty.

3. Wysłano 9 zawiadomień o zmianie wysokości należności do organów egzekucyjnych.

4. Wysłano 5 zawiadomień ws. nadpłat w opłacie.

5. Wysłano 4 postanowienia na poczet zaległych i bieżących zobowiązań podatkowych.

6. Wysłano 35 wezwań do działalności gospodarczych ws. przedstawienia kserokopii podpisanej umowy oraz potwierdzenia opłaty.

7. Wysłano 50 tytułów wykonawczych dot. zaległości w opłacie.

 

Zamówienia publiczne:

1. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia „Modernizacja infrastruktury transportu drogowego na terenie miasta Szczytno” – Zadanie nr 2,4,5. Otwarcie ofert nastąpiło: 10.06.2022 r. Wykonawcy ofert najkorzystniejszych: Zadanie nr 2 (ul. Orzeszkowa) – „KWIAT” Marcin Kwieciński , ul. Leśna 5/8, 11-210 Sępopol z ceną: 1.175.881,53 zł. Zadanie nr 4 (ul. Norwida) STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków z ceną: 980.477,55 zł. Zadanie nr 5 (ul. Kolberga) STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków z ceną: 678.925,76 zł. Termin wykonania: 11 miesięcy dotyczy wszystkich zadań.

2. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia „Budowa tężni solankowej przy ul. Pasymskiej”. Otwarcie ofert nastąpiło: 20.06.2022 r. Liczba złożonych: 2. Wykonawca: AQUARIUS ŚRODA&HOLISZ Sp. z o.o., Międzyrzecze Dolne 195, 43-392 Międzyrzecze Górne. Cena: 282.900,00 zł. Termin: nie dłużej niż 5 miesięcy.

 

Informacja z zakresu realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Szczytno w 2022 roku:

Rozpatrzono pozytywnie 4 wnioski ws. dofinansowania zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów oraz 1 wniosek dotyczący sfinansowania zabiegu sterylizacji kotki wolno żyjącej.

 

Sprawy podatkowe:

1. Wymiar podatku od osób fizycznych - wydano:

- 92 decyzje ws. wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

- 3 decyzje ws. wymiaru podatku rolnego,

- 8 decyzji ws. wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego,

- 41 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego,

- 2 zaświadczenia.

2. Windykacja zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wydano:

- 30 postanowień o zarachowaniu wpłaty,

- 405 upomnień,

- 166 tytułów wykonawczych.

3. Decyzje dot. podatku od nieruchomości od osób prawnych - wydano:

- 1 postanowienie o zarachowaniu,

- 2 wezwania,

- 2 zawiadomienia do Urzędu Skarbowego.

4. Podatek od środków transportowych – wydano:

- 4 wezwania,

- 2 upomnienia.

5. Ulgi w spłacie podatku od nieruchomości – wydano: 1 postanowienie,

6. Decyzje dot. nadpłat z tytułu opłaty skarbowej - wydano:

- 2 decyzje określające nadpłatę,

- 1 wezwanie

 

Oświata:

Przyznano 12 Nagród Głównych Burmistrza Miasta Szczytno oraz 91 Nagród Burmistrza dla uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii:

1. Podpisano umowę na wyk. projekcji plenerowej 2 filmów 15.07 na dziedzińcu zamkowym w ramach ogólnopol. kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz „Postaw na Rodzinę”.

2. Podpisano umowę na działania profilaktyczne w oparciu o regułę rycerską pn. “Wzór rycerza” w okresie wakacyjnym na zamku.

3. Podpisano umowę na zapewnienie dmuchanych zabawek w czasie profilaktycznej imprezy “Postaw na rodzinę” 6.06 na plaży miejskiej.

4. Podpisano umowę na zapewnienie akumulatorowych samochodzików dla dzieci podczas profilaktycznej imprezy “Zanim wyjedziesz na drogę” 7.07 na pasażu przy plaży miejskiej.

 

Pomoc materialna dla uczniów:

1. Wydano 2 decyzje w sprawie stypendium szkolnego.

2. Wydano 2 decyzje w sprawie zasiłku szkolnego.

 

Promocja i rozwój gospodarczy:

1. Wprowadzanie i aktualizacja treści na stronie internetowej oraz w kalendarzu wydarzeń na www.miastoszczytno.pl oraz na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram.

2. Działania związane z pomocą Ukrainie:

- rozpowszechnianie informacji o zbiórce na terenie miasta,

- aktualizacja zakładki Wsparcie dla Ukrainy na stronie www.miastoszczytno.pl,

- udostępnianie informacji dot. pomocy obywatelom Ukrainy, również w języku ukraińskim,

- organizacja cotyg. spotkań Klubu wsparcia uchodźców oraz darmowych lekcji jęz.polskiego w MBP.

3. Organizacja Dnia Bibliotekarza i Działacza Kultury, Dnia Dziecka, urodzin Zamku Krzyżackiego,

4. Otwarcie Punktu Informacji Turystycznej na zamku.

5. Promocja spotkania autorskiego z Mariuszem Czubajem.

6. Organizacja otwarcia wystawy pracowni plastycznej i pracowni rzeźby w MDK.

7. Organizacja otwarcia wystawy „Historia Biblii” na zamku.

8. Organizacja konferencji prasowej dotyczącej Letniego Grania Szczytno 2022 i promocja kalendarza imprez letnich.

9. Wręczenie nagród uczestnikom 31. Rejonowej Spartakiady Klubów HDK PCK.

10. Podpisanie porozumienia z Muzeum Warmii i Mazur dotyczącego zamku.

11. Udział w oficjalnym otwarciu centrum handlowego „Arkadia Park”.

12. Zakończenie Kampanii Rowerowy Maj.

13. Organizacja spektaklu "Twarzą w Twarz" na zamku, #005 Extremalnej Trójki oraz I Międzynarodowego Dnia Jogi.

14. Budżet Obywatelski Miasta Szczytno na rok 2023 – kampania informacyjna.

15. Organizacja wydarzeń z cyklu Letnie Granie Szczytno 2022:

- otwarcie wieży ratuszowej,

- spotkania z duchami na Zamku Krzyżackim,

- koncert chóru „Preludium”,

- otwarcie kąpieliska miejskiego,

- Rajd Rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”,

- Szczytno Wakacjami Malowane 2022,

- Weekendowe rycerskie przygody i legendy na Zamku Krzyżackim.

16. Kontynuacja przygotowań do Dni i Nocy – Szczytno 2022.

 

Pozyskiwanie środków zewnętrznych:

1. Zakończono wydawanie laptopów w ramach programu "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym"(wydano 78 szt.).

2. Trwa ocena formalna wniosku o dofinansowanie zadania "Zamek krzyżacki w Szczytnie - centrum nowoczesnej oferty turystyczno-kulturalnej". Złożono dokumenty uzupełniające. Wnioskowane dofinansowanie: 565.750 zł (szacowany koszt całkowity: 707.188 zł).

3. Podpisano umowę z BGK na dofinansowanie budowy bloku komunalnego w ramach Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego: 3.431.399,44 zł (koszt całkowity: 4.289.249,31 zł).

4. Otrzymano dofinansowanie na zadanie "Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego" w ramach programu Polski Ład: 4.335.000 zł (koszt całkowity: 5.100.000 zł).

 

Sprawy obywatelskie:

 

Zameldowanie

(ilość osób)

 

Wymeldowanie

(ilość osób)

 

Dowody osobiste

(ilość wydanych)

Poświadczenia zameldowania

(ilość wydanych)

Udostępnianie danych osobowych

(ilość wydanych)

Usuwanie niezgodności w programie ŹRÓDŁO

54

20

229

65

46

492

Postępowanie administracyjne

Wszczęte postępowania o wymeldowanie

Decyzje o wymeldowaniu i umorzeniu

1

2

 • Ponadto nadano 8 numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej:

Nowe wpisy:

Wznowienie:

Zawieszenie:

Zmiana:

Zakończenie:

Ogółem wnioski:

9

11

12

18

5

55

 

Urząd Stanu Cywilnego:

Informację o pracy Burmistrza sporządzono na podstawie danych z wydziałów.

 

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja o pracy BM - czerwiec 2022 (ODT, 37.89Kb) 2022-06-30 11:15:09 7
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Mańkowski

Data wytworzenia:
30 cze 2022

Osoba dodająca informacje

Małgorzata Kaca

Data publikacji:
30 cze 2022, godz. 11:15

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Kaca

Data aktualizacji:
30 cze 2022, godz. 11:15