Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Informacja o pracy Burmistrza- 28.06.2022r. - 22.08.2022r.

INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MIASTA

od 28.06.2022 r. do 22.08.2022 r.

 

 

Gospodarka nieruchomościami:

1.Sprzedaż nieruchomości:

 • ogłoszono 1 przetarg.

 • sporządzono 4 wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

 • zorganizowano 4 przetargi.

 • przeznaczono do zbycia 4 nieruchomości.

 • zrezygnowano z 1 prawa pierwokupu.

2.Podział nieruchomości, wydano: 3 decyzje zatwierdzające podział.

3. Uzgodniono lokalizacje infrastruktury technicznej, ustanowiono służebności przesyłu i gruntową, numeracja nieruchomości, reklama:

1.Lokalizacja infrastruktury na nieruchomościach gminnych:

 • sieć energetyczna - 2

 • sieć telekomunikacyjna - 2

 • sieć ciepłownicza - 1

 • kanalizacja deszczowa - 1

2. Służebność przesyłu i gruntowa: zawarto porozumienia:

 • sieć elektroenergetyczna - 1

 • sieć gazowa -1

3. Służebność gruntowa pod przyłączem - 4 wnioski

4. Numeracja nieruchomości - 4

5. Zespół uzgadniania dokumentacji - 1

4. Dzierżawa, najem, użyczenie: rozpatrzono pozytywnie wnioski o wydzierżawienie gruntu z przeznaczeniem na cele:

Warzywno – ogrodnicze

garażowe

Teren zielony

Składowe

Schody

Wiata na pojemniki na opady komunalne

Ogródek gastronomiczny

Kulturalno – rozrywkowe

Handlowe

7

3

2

2

1

2

1

1

2

ponadto rozpatrzono wnioski o:

 • przekazanie praw i roszczeń do garażu wybud. ze środków wł. ul. Targowa o pow. 21 m2 ,

 • przedłużenie umowy dzierżawy gruntu ul. Śląska o pow. 396 m2 z przezn. pod funkcjonowanie wbudowanych sond ciepła (20 sztuk) współpracujących z systemem grzewczym w budynku ul. Śląska 12 na okres 3 lat,

 • wydzierżawienie gruntu ul. Śląska z przezn. pod budowę zbiornika retencyjnego do gromadzenia wody opadowej z przezn.do podlewania terenów zielonych,budowę placu zabaw,mini tężni solankowej,mini siłowni plenerowej i innych urządzeń i obiektów małej architektury służących celom rekreacyjnym i wypoczynkowym do 30.06.2025 r.,

 • wyrażenie zgody na bezpł.używanie gruntu ul. Żeromskiego pod ustawienie toalety Toi Toi,

 • użyczenie gruntu o pow. 5.760 m2 ul.Pasymska na ustawienie strefy zabaw w czasie Dni i Nocy Szczytna,

 • użyczenie gruntu ul. Nauczycielska 13 sierpnia na potrzeby realizacji „Inspiracji sportowych”oraz „Inspiracji kulturalnych”,

 • rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu ul.Piłsudskiego o pow. 70 m2 pod garaż konstrukcji stalowej z dniem 31 sierpnia.

 • rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu o pow. 55 m2 ul. Sikorskiego z przezn.pod uprawy warzywno – ogrodnicze z dniem 30 listopada,

 • negatywnie wydzierżawienie gruntu o pow. 3 m2 ul. Kasprowicza na składowanie odpadów segregowanych (plastik,papier,szkło).

 

Sprzedaż nieruchomości i przekształcenie-rozpatrzono:

1. negatywnie 3 wnioski w sprawie sprzed. lokali mieszkalnych: - ul. Wasińskiego (dwa budynki mieszkalne nr 5 i 5a, zlokalizowane są na jednej działce. W nr 5 znajduje się 5 lokali mieszk.(w tym 1 socjalny), w nr 5a znajdują się 3 lokale mieszk. (2 socjalne), sprzedaż nie jest rozpoczęta. - ul. 3 Maja 8 (7 lokali mieszkalnych, sprzedaż nie jest rozpoczęta). W przypadku większej ilości wniosków zostaną one ponownie rozpatrzone.

2. pozytywnie 1 wniosek w sprawie sprzedaży gruntu pod garażem ul. Targowa.

3. negatywnie 2 wnioski w sprawie sprzedaży lokali użytkowych ul. Boh. Westerplatte i Żeromskiego (nie spełniają przesłanek wynikających z uchwały Rady Miejskiej.

 

Gospodarka lokalami mieszkalnymi-skierowano do zawarcia umowy najmu:

1. socjalnego lokalu mieszkalnego dla rodzin oczekujących na przydział: 3.

2. lokalu mieszkalnego dla rodzin oczekujących na przydział: 1

3. do przesiedlenia w związku ze złym stanem budynku: 2.

 

Gospodarka lokalami użytkowymi- wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu lok. użytk.:

1. pow. 67,29m² ul. Boh. Westerplatte 12/5a ze stawką czynszu: 6,06zł/m²/m-c/netto, na 3 lata (psycholog).

2. pow. 13,26m² ul. Polska 26, ze stawką czynszu: 28,90zł/m²/m-c/netto, na 3 lata (kancelaria radcy prawnego).

3. pow. 16,50m² ul. Polska 26, ze stawką czynszu: 28,90zł/m²/m-c/netto, na 3 lata (złotnik).

4. Rozwiązanie za porozumieniem stron pow. 22,69m² ul. Polska 26, z dn.31 sierpnia (magazyn).

5. pow. 45,13m² ul. Boh.Westerplatte 12/7-8 ze stawką czynszu: 11,00zł/m²/m-c/netto, na 3 lata (sprzedaż detaliczna wyrobów metalowych, farb, szkła).

6. pow. 29,25m² ul. Polska 26, ze stawką czynszu: 8,99zł/m²/m-c/netto, na 3 lata (stowarzyszenie).

7. Rozwiązanie za porozumieniem stron pow. 32,00m² ul. Żeromskiego 3/5, z dn.30 września (ubezpieczenia).

 

Gospodarka pomieszczeniami gospodarczymi:

Wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu na pomieszczenia gospodarcze: 1.

 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne- wydano:

24

Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

1

Wypis i wyrys z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

12

Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu w tym:

2

na przebudowę, rozbudowę, budowę domów mieszkalnych

3

na budowę budynków usługowych

5

na inwestycje celu publicznego

2

na budowę infrastruktury niepublicznej

1

Decyzja odmowna

1

Decyzja o umorzeniu postępowania (wnioski wycofano)

 

Ochrona środowiska:

1. Wydano 3 decyzje zezwalające na wycinkę drzew.

2. Przyjęto 4 zgłoszenia dot. wycinki na terenach przezn. na cele mieszkaniowe osób fizycznych.

3. Wydano 2 zgody na wycinkę na terenach Gminy Miejskiej Szczytno.

4. Wydano 4 postanowienia umarzające postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę.

 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków i Spalania Paliw:

Do 19.08. wprowadzono 3.169 deklaracji do CEEB. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego ilość wprowadzonych deklaracji z miasta stanowi ok. 65% wszystkich adresów.

 

Zajęcie pasa drogowego- wydano decyzje:

Lp.

Rodzaj

Ilość

1.

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

8

2.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

6

3.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót

15

4.

Zezwolenie na lokalizację zjazdu do nieruchomości

1

5.

Zezwolenie na umieszczenie obiektu budowlanego, handlowego w pasie drogowym

0

6.

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

0

7.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

0

RAZEM

30

 

Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych:

Wydano 5 zezw. jednorazowych na sprzed. napojów alkoh. do 4,5% zaw. alkoh. oraz piwa podczas: Festiwalu Smaków FOOD TRACK – 1 zezwolenie oraz Dni i Nocy – 4 zezwolenia.

 

Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową:

Licencje taxi ogółem: 59 szt.

Dokonano zmiany 5 licencji - na wniosek strony.

 

Gospodarka odpadami komunalnymi:

1. Przyjęto 180 deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Wysłano 17 wezwań w spr. złożenia wyjaśnień w zakresie złożonych deklaracji o wys. opłaty.

3. Wysłano 1 wezwanie do złożenia deklaracji o wysokości opłat.

4. Wysłano 24 zawiadomienia o zmianie wysokości należności do organów egzekucyjnych.

5. Wysłano 10 zawiadomień w sprawie nadpłat w opłacie.

6. Wysłano 1 postanowienie na poczet zaległych i bieżących zobowiązań podatkowych.

7. Wysłano 8 wezwań do działalności gospodarczych w sprawie przedstawienia kserokopii podpisanej umowy oraz potwierdzenia opłaty.

8. Wysłano 30 tytułów wykonawczych dot. zaległości w opłacie.

9. Wystawiono 5 decyzji naliczających za brak segregacji odpadów komunalnych.

 

Zamówienia publiczne:

1. 08.08.2022 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zam. pub.: „Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Szczytno” (od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.). Otwarcie ofert: 14.09.2022 r.

2. 10.08.2022 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zam. pub.: „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 10.982.485,17 zł z przezn. na sfinansowanie planowanego na 2022 r. deficytu Gminy Miejskiej Szczytno”. Otwarcie ofert: 16.09.2022 r.

 

Informacja z zakresu realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Szczytno w 2022 roku:

Rozpatrzono pozytywnie 4 wnioski w spr. dofin. zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów oraz 1 wniosek dot. sfinansowania zabiegów sterylizacji kotki i kastracji kocura wolno żyjących.

 

Sprawy podatkowe:

1. Wymiar podatku od osób fizycznych-wydano:

- 73 decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

- 5 decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego,

- 7 decyzji w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego,

- 45 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego.

2. Windykacja zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych- wydano:

- 10 postanowień o zarachowaniu wpłaty,

- 135 tytułów wykonawczych.

3. Decyzje dot. podatku od nieruchomości od osób prawnych- wydano:

- 1 postanowienie o zarachowaniu

- 2 wezwania

- 1 zawiadomienie do Urzędu Skarbowego

- 9 upomnień

4. Podatek od środków transportowych -wydano 1 wezwanie

4. Decyzje dot. nadpłat z tytułu opłaty skarbowej- wydano-5

 

Oświata:

1. Przeprowadzono postępowania egzaminacyjne dla 5 nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

2. Wydano 3 decyzje w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników.

3. Podpisano umowę w sprawie przekazania środków finansowych w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

4.Podpisano umowę w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”.

Pomoc materialna dla uczniów:

Wydano 8 decyzji w sprawie stypendium szkolnego.

 

Promocja i rozwój gospodarczy:

1. Wprowadzanie i aktualizacja treści na stronie internetowej oraz w kalendarzu wydarzeń na www.miastoszczytno.pl oraz na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram.

2. Działania związane z pomocą Ukrainie:

- rozpowszechnianie informacji o zbiórce na terenie miasta,

- aktualizacja zakładki Wsparcie dla Ukrainy na stronie www.miastoszczytno.pl,

- udostępnianie informacji dot. pomocy obywatelom Ukrainy, również w języku ukraińskim,

- współorganizacja Kina Plenerowego dla obywateli Ukrainy na dziedzińcu Ratusza.

3. Współorganizacja konferencji ekologicznej „Czyste powietrze to dar i wyzwanie”, Letniego Kina Plenerowego na Plaży, Gran Turismo Polonia 2022, XLIX Warmińsko - Mazurskiej Wystawy Psów Rasowych, Miejskich Potańcówek w Bazie Wodnej MOS-u, akcji porządkowej #JEDENWOREK na półwyspie szczycieńskim, wydarzeń z cyklu Letnie Granie Szczytno 2022, Sportowych Sobót ze Steel Factory, niedzielnych Zajęć Jogi, Rycerskich gier i zabaw na Zamku, Pikniku Wojskowego z okazji Święta Wojska Polskiego.

4. Otwarcie nowej siedziby ZKM.

5. Organizacja wizytacji Jury Konkursu „Modernizacja Roku i Budowa XXI w.” na Zamku.

6. Promocja głosowania w konkursie "Wydarzenie historyczne roku 2021", w którym udział bierze otwarcie zrewitalizowanego Zamku.

7. Budżet Obywatelski Miasta na 2023 r. – składanie projektów oraz weryfikacja projektów.

8. Organizacja Dni i Nocy – Szczytno 2022

- obsługa delegacji z miast partnerskich,

- koncerty

- wpis do Złotej Księgi Miasta Szczytno Chaty Mazurskiej - Towarzystwa Przyjaciół Szczytna, Stowarzyszenia „Forum Kobiet” oraz Zespołu Hunter.

9. Uczczenie 78. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego.

10. Udział w obchodach 60-lecia ROD „Mazur” i wpis do Złotej Księgi Miasta.

11. Promocja wystawy fotografii "Różne oblicza piękna. Co robią kobiety, żeby się podobać?"

12. Opracowanie folderu inwestycyjnego miasta.

13. Organizacja III Posiedzenia Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Miasta Szczytno.

14. Objęcie honorowym patronatem: koncertu Pro Musica Antiqua i wydarzenia „Love Szczytno”

15. Promocja przebudowy Stadionu przy ul. Śląskiej.

16. Współprowadzenie Punktu Informacji Turystycznej.

 

Pozyskiwanie środków zewnętrznych:

1. W przygotowaniu wnioski o dofinansowanie zadań budowy/przebudowy/remontu dróg gminnych z Rządowego Programu Rozwoju Dróg (szacunkowy łączny koszt 5 zadań: ok 9 mln zł).

2. Otrzymano dofinansow. z Rządowego funduszu Polski Ład na zadanie "Modernizacja przebudowa/rozbudowa/budowa sieci wod.-kan. na terenie miasta Szczytno" (dofinansowanie: 3 mln zł).

 

Sprawy obywatelskie:

Zameldowanie (ilość osób)

 

Wymeldowanie

(ilość osób)

 

Dowody osobiste

(ilość wydanych)

Poświadczenia zameldowania

(ilość wydanych)

Udostępnianie danych osobowych

(ilość wydanych)

Usuwanie niezgodności w programie ŹRÓDŁO

125

21

427

25

61

589

Postępowanie administracyjne

Wszczęte postępowania o wymeldowanie

Decyzje o wymeldowaniu i umorzeniu

3

6

 • ponadto nadano 28 numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy.

 • ponadto wydano 1 decyzję o odmowie udostępnienia danych

 • ponadto wydano 12 zaświadczeń o braku osób zameldowanych

  Rejestr wyborców:

  - sporządzono meldunek o stanie rejestru wyborców miasta Szczytno za II kw. 2022 r.

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej:

 

Nowe wpisy:

Wznowienie:

Zawieszenie:

Zmiana:

Zakończenie:

Ogółem wnioski:

13

12

24

46

5

100

 

Urząd Stanu Cywilnego:

 

Informację o pracy Burmistrza sporządzono na podstawie danych z wydziałów.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja o Pracy BM SIERPIEN (ODT, 58.60Kb) 2022-08-24 15:36:10 8
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Mańkowski

Data wytworzenia:
24 sie 2022

Osoba dodająca informacje

Paulina Szczęsna

Data publikacji:
24 sie 2022, godz. 15:36

Osoba aktualizująca informacje

Paulina Szczęsna

Data aktualizacji:
24 sie 2022, godz. 15:36