Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Informacja o pracy Burmistrza Miasta 02.12-27.12.2022 r.

INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MIASTA

od 02.12.2022 r. do 27.12.2022 r.

 

Gospodarka nieruchomościami:

1. Sprzedaż nieruchomości:

 • Ogłoszenia o przetargach - 6

 • Nie przeznaczono do zbycia – 1

2. Podział nieruchomości:

 • Decyzja o podziale nieruchomości osób prywatnych - 1

 • Postanowienie opiniujące podział nieruchomości osób prywatnych - 1

3. Uzgodniono lokalizacje infrastruktury technicznej, ustanowiono służebności przesyłu i gruntową, numeracja nieruchomości, reklama:

1.Lokalizacja infrastruktury na nieruchomościach gminnych:

 • sieć energetyczna - 3

 • sieć gazowa – 1

 • kanalizacja deszczowa, sanitarna - 2

 • dojazd - 1

2. Służebność przesyłu i gruntowa-zawarto porozumienia w sprawie służebności przesyłu:

 • sieć gazowa -1

3. Numeracja nieruchomości - 1

4. Zespół uzgadniania dokumentacji - 1

4. Dzierżawa, najem, użyczenie:

a) rozpatrzono pozytywnie wnioski o wydzierżawienie gruntu z przeznaczeniem na cele:

warzywno – ogrodnicze

garażowe

parking

pojemniki na odpady komunalne zmieszane

10

3

1

2

Ponadto ropzpatrzono wnioski:

 • o wydzierżawienie cz. dz. nr 374/1 o pow. 12,5 m2 ul. Targowa na 3 mies. z przezn. na lokalizację infrastruktury technicznej w postaci przyłącza – elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia w celu zasilenia garaży na dz. nr 374/2,

 • o przedłużenie umowy najmu lokalu użytkow. w budynku ratusza na II piętrze z przezn. na prowadzenie punktu ubezpieczeniowego na 3 lata,

 • o przedłużenie umowy dzierżawy miejsca na wieży ratusza pod maszt antenowy na 3 lata.

 

Sprzedaż nieruchomości i przekształcenie:

1. Zawarto 1 akt notarialny ws sprzedaży lokalu mieszkalnego: ul. Śląska 8/3,

2. Zawarto 1 akt notarialny ws sprzedaży gruntu pod garażem: ul. Targowa,

3. Rozpatrzono pozytywnie 1 wniosek ws sprzedaży lokalu mieszkalnego ul. Krótka 3/12,

4. Rozpatrzono negatywnie 1 wniosek ws sprzedaży garażu ul. Osuchowskiego 26. (Wnioskodawca nie posiada umowy najmu).

 

Gospodarka lokalami mieszkalnymi:

1. Skierowano do zawarcia umowy najmu socjalnego na kolejny okres tj. 36 miesięcy - 4.

2. Skierowano do zawarcia umowy najmu po spłacie zaległości - 1.

 

Gospodarka lokalami użytkowymi:

1. Wyrażono zgodę na umorzenie zaległości czynszowych po śmierci najemcy lokalu użytkowego przy ul. Polskiej 26 o pow. 13,26m² .

2. Udzielono ulgi w spłacie należności z tytułu czynszu za wynajmowane lokale użytkowe ul. Gnieźnieńska 2 w formie odroczenia terminu zapłaty zadłużenia.

 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – wydano:

4

Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

1

Wypis i wyrys z miejscowegoh planu zagospodarowania przestrzennego

1

Wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego:

1

Budowa sieci wodociągowej z lokalizacją w Szczytnie przy ul. Wielbarskiej.

 

Ochrona środowiska (w tym czyste powietrze):

1. Wydano 4 decyzje zezwalające na wycinkę drzew.

2. Przyjęto 5 zgłoszeń dot. wycinki drzew na nieruchom. przezn. na cele mieszkaniowe, będących własnością osób fizycznych.

 

Centralna Ewidencja Emisyjności Ciepła i Spalania Paliw:

Do 23.12. wprowadzono 3.719 deklaracji do CEEB. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego ilość złożonych deklaracji z terenu miasta stanowi 76% wszystkich punktów adresowych.

 

Zajęcie pasa drogowego- wydano decyzje:

Lp.

Rodzaj

Ilość

1.

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

2

2.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

0

3.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót

3

4.

Zezwolenie na lokalizację zjazdu do nieruchomości

0

5.

Zezwolenie na umieszczenie obiektu budowlanego, handlowego w pasie drogowym

1

6.

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

1

7.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

0

RAZEM

7

 

Zezwolenia na sprzedaż detaliczną alhoholu:

Wygaszono 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - likwidacja punktu sprzedaży.

 

Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową:

Licencje taxi ogółem: 57 szt.

1. Dokonano zmiany 3 licencji - na wniosek strony.

2. Wygaszono 2 licencje - w związku z likwidacją działalności.

Gospodarka odpadami komunalnymi:

 1. 1. Przyjęto 124 deklaracje ws wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 2. 2. Wysłano 1 wezwanie ws złożenia wyjaśnień w zakresie złożonych deklaracji o wysokości opłaty.

 3. 3. Wysłano 1 wezwanie do złożenia deklaracji o wysokości opłat.

 4. 4. Wysłano 10 zawiadomień o zmianie wysokości należności do organów egzekucyjnych.

 5. 5. Wysłano 336 upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 6. 6.Wysłano 2.940 zawiadomień o zmianie wysokości opłaty.

 

Informacja z zakresu realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Szczytno w 2022 roku:

Rozpatrzono pozytywnie 4 wnioski ws dofinansowania zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów.

 

Sprawy podatkowe:

1. Wymiar podatku od osób fizycznych- wydano:

- 27 decyzji ws wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych

- 1 decyzję ws wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego

- 19 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego

2. Windykacja zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych -wydano:

- 6 upomnień

- 20 postanowień o zarachowaniu wpłaty

- 1 tytuł wykonawczy

3. Decyzje dot. podatku od nieruchomości od osób prawnych- wydano:

- 2 upomnienia

- 1 zaświadczenie o niezaleganiu

4. Podatek od środków transportowych- wydano: 2 wezwania.

5. Decyzje dotyczące nadpłat z tytułu opłaty skarbowej – wydano: 5 decyzji.

6. Ulgi w spłacie podatków: 1 decyzja o umorzeniu (os. prawna).

7. W ramach opłaty za psa: 1 tytuł wykonawczy.

8. Korespondencja pozostała: 2 postanowienia o zajęciu stanowiska.

 

Oświata:

1. Podpisano aneks do porozumienia z Wojewodą ws przekazywania środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2022 r.

2. Wydano 7 decyzji ws dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 

Pomoc materialna dla uczniów:

Sporządzono i przesłano Kuratorowi Oświaty rozliczenie dotacji za 2022 r. otrzymanej w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi:

Ogłoszono konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego, rzeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pomocy społecznej oraz działań na rzecz osób w wieku emerytalnym, ratownictwa i ochrony ludności.

 

Preferencyjna sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych:

1. Podpisano umowę z PGE Sp. z o.o. w sprawie preferencyjnego zakupu węgla kamiennego.

2. Podpisano umowę ze składem węgla PPHU “Oskar” Grzegorz Kuś ul. Krzywa 1 na odbiór, składowanie i wydawanie węgla dla mieszkańców Szczytna.

 

Promocja i rozwój gospodarczy:

1. Wprowadzanie i aktualizacja treści na stronie internetowej oraz w kalendarzu wydarzeń na www.miastoszczytno.pl oraz na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram.

2. Współorganizacja V Szczycieńskiego Rodzinnego Jarmarku Bożonarodzeniowego.

3. Współorganizacja wydarzeń związanych z akcją „Idą Święta Szczytno 2022”.

- Biblioteczne ozdoby świąteczne – zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci;

- Taneczne Święta w Szczytnie;

- Bożonarodzeniowe warsztaty plastyczne dla dzieci;

- Spotkanie autorskie z Małgorzatą Manelską;

- Warsztaty dla dzieci z ozdabiania torebek świątecznych;

- Przedszkolno – Szkolny przegląd kolęd i pastorałek;

- Gwiazdkowe gry i zabawy dla dzieci;

- Wieczór kolęd i pastorałek.

4. Współorganizacja Koncertu Kolędowanie z uczniami SP nr 3.

5. Współorganizacja zbiórki dla zwierząt ze Schroniska „Cztery Łapy” w autobusach ZKM.

6. Promocja spotkania autorskiego z Wiktorem Ruszkiewiczem.

7. Współorganizacja Koncertu Kolędowanie z Rodzinami Zastępczymi.

8. Współorganizacja Koncertu Kolędowego Uczniów Szkoły Muzycznej.

9. Udział we Wspólnym Kolędowaniu w SP nr 2.

10. Współorganizacja Przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju ze Związkiem Drużyn ZHP Szczytno.

11. Promocja przebudowy stadionu przy ul. Śląskiej.

12. Promocja projektu „Zamek Krzyżacki w Szczytnie – centrum nowoczesnej oferty turystyczno-kulturalnej”.

13. Kontynuacja prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Szczytno.

 

Pozyskiwanie środków zewnętrznych:

1. Przygotowanie do ogłoszenia przetargu: „Zamek Krzyżacki w Szczytnie – centrum nowoczesnej oferty turystyczno-kulturalnej”. Kwota: 723.338,50 zł w tym dofinansowanie (80%) 563.094,00 zł

Termin realizacji projektu: grudzień 2023 r.

2. Trwa realizacja zadania "Przebudowa Stadionu przy ul. Śląskiej w Szczytnie". Trwają roboty budowlane.

3. Przygotowanie do złożenia wniosku w ramach Programu Rozwoju Dróg na zadania przebudowy/rozbudowy dróg gminnych na które miasto posiada kompletną dokumentację wykonawczą.

4. Przygotowanie do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach programu "Maluch +".

 

Sprawy obywatelskie:

Zameldowanie (ilość osób)

 

Wymeldowanie

(ilość osób)

 

Dowody osobiste

(ilość wydanych)

Poświadczenia zameldowania

(ilość wydanych)

Udostępnianie danych osobowych

(ilość wydanych)

Usuwanie niezgodności w programie ŹRÓDŁO

36

1

95

49

26

174

Postępowanie administracyjne

Wszczęte postępowania o wymeldowanie

Decyzje o wymeldowaniu i umorzeniu

2

2

 • ponadto nadano 10 numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy.

 • ponadto wydano 3 zaświadczenia o braku osób zameldowanych

Wykaz z ewidencji ludności na potrzeby instytucji i organów samorządowych:

Sporządzono wykaz uczniów na wniosek SP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2.

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej:

Nowe wpisy:

Wznowienie:

Zawieszenie:

Zmiana:

Zakończenie:

Ogółem wnioski:

4

1

11

8

5

29

 

Urząd Stanu Cywilnego:

Informację o pracy Burmistrza sporządzono na podstawie danych z wydziałów.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacjao pracy Burmistrza grudzień (ODT, 35.84Kb) 2022-12-29 10:41:59 1
Plik Nazwa Data dodania Pobrań
DOSTEPNOSC Informacja o pracy Burmistrza grudzień (ODT, 35.84Kb) 2022-12-29 10:37:42 1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Mańkowski

Data wytworzenia:
30 gru 2022

Osoba dodająca informacje

Paulina Szczęsna

Data publikacji:
29 gru 2022, godz. 10:37

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Kaca

Data aktualizacji:
21 gru 2023, godz. 10:01