Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Informacja o pracy Burmistrza Miasta - 25.04.2023 - 25.05.2023

INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MIASTA

od 25.04.2023 r. do 25.05.2023 r.

 

 

Gospodarka nieruchomościami:

1. Sprzedaż nieruchomości: Ogłoszenia o przetargach - 14

2. Podział nieruchomości:

 • Postanowienia opiniujące podział nieruchomości stanowiących własność osób prywatnych - 2

 • Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stanowiących własność osób prywatnych - 1

3. Uzgodniono lokalizacje infrastruktury technicznej, ustanowiono służebności przesyłu i gruntową, numeracja nieruchomości, reklama:

1. Lokalizacji infrastruktury na nieruchomościach gminnych:

 • sieć energetyczna - 2

 • sieć telekomunikacyjna - 1

 • sieć ciepłownicza - 1

 • kanalizacja deszczowa – 1

  2. Budowa infrastruktury na nieruchomościach gminnych:

- linia telekomunikacyjna – 1

- przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne - 1

- budowa przyłącza energetycznego - 1

- sieć gazowa – przywracanie nieruchomości po wykonanych pracach - 1

3. Służebność przesyłu i gruntowa:

zawarto porozumienia w sprawie służebności przesyłu

 • sieć telekomunikacyjna - 1

4. Porozumienie na prace budowlane:

 • sieć elektroenergetyczna – 1

   

4. Dzierżawa, najem , użyczenie:

a) rozpatrzono pozytywnie wnioski o wydzierżawienie gruntu z przeznaczeniem na cele:

Warzywno – ogrodnicze - 7

Garażowe - 3

Budynek gospodarczy – 1

Teren zielony – 1

Schody – 2

Chodnik – 1

Rozrywkowe – 1

Składowe – 1

 

Sprzedaż nieruchomości i przekształcenie:

1. Rozpatrzono pozytywnie 1 wniosek ws sprzedaży lokalu mieszkalnego ul. Piłsudskiego 33.

2. Rozpatrzono negatywnie 9 wniosków ws sprzedaży lokali mieszk. ul. Osiedleńcza 1 i 3 (dwa budynki mieszk.: 8 i 4 lokale). Nieruch. o pow. 4.744 m2 wymaga podziału geodezyjnego w celu wyodrębnienia poszczególnych wspólnot i ew. nowej dz. niezabudowanej z przezn. pod zabudowę mieszkalną – jednorodzinną. Po uregulowaniu stanu prawnego, wnioski zostaną ponownie rozpatrzone.

 

Gospodarka lokalami użytkowymi:

1) Wyrażono wstępną zgodę na przeprowadzenie przez najemcę prac remontowych w lokalach ul. Kościuszki 20.

2) Rozpatrzono wniosek o wyrażenie zgody na postawienie obok kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Mazurskiej 1 przenośnej toalety toi toi.

 

Gospodarka pomieszczeniami gospodarczymi:

Wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu na pomieszczenia gospodarcze: 1.

 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – wydano:

1. 7 Zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

2. 4 Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

3. 4 Warunki zabudowy:

- zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal usługowy;

- budowa budynku gospodarczo - garażowego;

- budowa budynku gastronomicznego restauracji McDonalds;

- przebudowa na potrzeby żłobka w budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 "Promyczek"

M.p.z.p. śródmieście Szczytna - pomiędzy ulicami Spacerową, Kasprowicza, Sienkiewicza, Placem Juranda i Jeziorem Domowym Małym (MPZP - Plac Juranda) - uzgodnienia projektu planu z organami.

 

Ochrona środowiska:

 1. wydano 1 decyzję zezwalającą na wycinkę drzew,

 2. przeprow. 2 wizje w terenie na podstawie zgłoszenia dot. zniszczenia drzew,

 3. przeprow. 1 wizję w terenie na podst. zgłoszenia dot. nielegalnego zlokalizowania zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych na terenie ogródków działkowych,

 4. przeprow. 1 wizję w terenie na podst. zgłoszenia dot. naruszenia stosunków wodnych na gruncie,

 5. przeprow. 1 wizję w terenie na podst. zgłoszenia dot. występowania zranionego dziko żyjącego zwierzęcia z gat. jeżowatych.

   

Inne:

1. Przyjęto 1 wniosek na dotację celową na wymianę źródła ciepła w ramach programu Czyste Powietrze – Warto Dbać.

2. Przyjęto 1 wniosek o preferencyjny zakup węgla.

3. Przyjęto 1 wniosek o chęci przystąpienia do Programu „Ciepłe mieszkanie”.

4. Przyjęto 1 wniosek o chęci przystąpienia do programu usuwania materiałów zawierających azbest.

5. Zorg. spotkanie informacyjno – konsultacyjne dot. programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

 

Zajęcie pasa drogowego-wydano decyzje:

1. Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - 1

2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej - 3

3. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót - 4

4. Zezwolenie na lokalizację zjazdu do nieruchomości - 2

5. Zezwolenie na umieszczenie obiektu budowlanego, handlowego w pasie drogowym - 2

6. Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym - 2

7. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności – 1

Razem - 15

 

Zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu:

1) Wydano 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu podczas trwania imprezy „Jarmark Majówkowy”.

2) Wydano 3 zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwo, powyżej 4,5% do 18% i powyżej 18% zawartości alkoholu podczas trwania imprezy Piknik „Jurandówka”.

 

Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową:

Wydano 1 licencję na taksówkę.

 

Gospodarka odpadami komunalnymi:

1) Przyjęto 110 deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2) Wysłano 14 wezwań ws złożenia wyjaśnień do złożonych deklaracji o wys. opłaty.

3) Wysłano 1 wezwanie do złożenia deklaracji o wysokości opłat.

4) Wysłano 10 zawiadomień o zmianie wysokości należności do organów egzekucyjnych.

5) Wysłano 20 zawiadomień w sprawie nadpłat w opłacie.

6) Wysłano 2 postanowienia na poczet zaległych i bieżących zobowiązań podatkowych.

7) Wystawiono 1 decyzję ws wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem do rejestru działalności regulowanej.

 1.  

Zamówienia publiczne:

23 maja podpisano umowę na wykonanie zadania „Modernizacja przebudowa/rozbudowa/budowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta Szczytno”.

Część 1 – „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa osiedle Kochanowskiego - III ETAP”- ul. Tatarkiewicza i Rodziewiczówny. Wykonawca: BUDMAR Mariusz Budny, ul. Gwiaździsta 16, 06 – 323 Jednorożec, cena: 582.996,77 zł.

Część 2 – Kanalizacja sanitarna grawitacyjna, tłoczna oraz sieć wodociągowa na dz. nr 299, 307, 425/15, 425/18, 425/22 obręb 5, m. Szczytno, dz. nr 17 obręb 16 Nowe Gizewo, gm. Szczytno- ul. Wielbarska – ul. Pola. Wykonawca: j.w., cena: 1.485.649,12 zł.

Część 3 - Rozbudowa i przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków i złączem kablowym. Wykonawca: ZUW-M Spółka Jawna W. Olszewski, D. Zagożdżon Nowe Gizewo 9, 12-100 Szczytno, cena: 977.176,00 zł.

Termin wykonania zamówienia: 5 miesięcy.

 

Informacja z zakresu realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Szczytno w 2023 roku:

Rozpatrzono pozytywnie 20 wniosków ws dofinansowania zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów oraz 3 wnioski dot. sfinansowania sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących.

 

Sprawy podatkowe:

Wymiar podatku od osób fizycznych - wydano:

- 75 decyzji ws wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

- 6 decyzji ws wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego,

- 44 postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego,

- 3 decyzje w sprawie wymiaru podatku rolnego,

Windykacja zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wydano:

- 57 tytułów wykonawczych

- 42 postanowienia o zarachowaniu wpłaty

- 1 zaświadczenie o niezaleganiu w podatku

Decyzji dot. podatku od nieruchomości od osób prawnych – wydano:

- 5 postanowień o zarachowaniu wpłaty

- 1 upomnienie

- 1 zaświadczenie o niezaleganiu w podatku

Podatek od środków transportowych - wydano 1 wezwanie

Ulgi w spłacie podatków - wydano:

- 1 wezwanie

- 3 postanowienia

- 3 decyzje

- 2 zaświadczenia de minimis

 

Oświata:

Złożono wniosek o dofinansowanie wyposażenia stołówek szkolnych w ramach rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu”.

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii:

1. Podpisano umowę zlecenia na przeprowadzenie 1 czerwca na plaży miejskiej edukacyjnego pikniku rodzinnego “Rodzinnie, zdrowo i wesoło a uzależnieniom mówimy STOP”.

2. Zorganizowano 18 maja szkolenie dla pracowników socjalnych, dzielnicowych i pedagogów szkół dot. zmiany ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.

 

Pomoc materialna dla uczniów:

Wydano 49 decyzji ws stypendium szkolnego.

 

Promocja i rozwój gospodarczy:

1. Wprowadzanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.miastoszczytno.pl oraz na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram.

2. Koordynacja Kampanii „Rowerowy Maj”.

3. Współorganizacja i promocja: szkolenia z obsługi urządzenia AED, gry miejskiej Escape Room "W 300-lecie gramy — Szczytno odkrywamy", Rajdu rowerowego "Odjazdowy bibliotekarz" i otwarcia „Biblioteki pod żaglami”, prelekcji Witolda Olbrysia "Historia szczycieńskiej pocztówki".

4. Współorganizacja obchodów 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

5. Współorganizacja otwarcia sezonu turystycznego - Wielkiej Majówki 2023 (Wielkie Grillowanie z Radiem Zet, wystawa „Zwierzę Mój Brat”, otwarcie sezonu żeglarskiego, Turniej Piłki Nożnej Pracowników Samorządowych i Służb Mundurowych o Puchar Burmistrza Miasta Szczytno, konkurs piosenki żeglarskiej „Szanteczka” dla dziecka”, rycerskie gry i zabawy, koncert zespołu Loka, Radosny patriotyzm z Harcerzami).

6. Prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Szczytno – rozpoczęcie konsultacji społecznych i organizacja spotkania konsultacyjnego.

7. Udział w obchodach 60-lecia powstania Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia i wpisanie Szkoły do Złotej Księgi Miasta Szczytno.

8. Organizacja III Szczycieńskiego Samorządowego Forum Przedsiębiorczości. Rozwój i Gospodarka.

9. Realizacja materiału audiowizualnego z Wielkiej Majówki przy współpracy z Telewizją Kopernik.

10. Koordynacja i promocja obchodów Dnia Dziecka.

11. Objęcie Honorowym Patronatem: Gali Rodzicielstwa Zastępczego organizowanej przez PCPR.

 

Pozyskiwanie środków zewnętrznych:

1. Otrzymano dofinansowanie zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy SP nr 2 w Szczytnie" ze środków Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. Szacunkowa wartość zadania: 3,6 mln zł; Kwota wnioskowanych środków: 2,42 mln zł.

2. Otrzymano dofinansowanie utworzenia miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch +. Planowane do utworzenia 48 miejsc. Przyznana kwota dofinansowania: 1.953.624,05 zł.

3. Realizacja zadania Przebudowa Stadionu przy ul. Śląskiej przy współudziale środków z programu Sportowa Polska 2021. (Dofinansowanie w 2023 r.: 1.000.000 zł).

4. Trwa realizacja zadania pn.: „Zamek Krzyżacki w Szczytnie – centrum nowoczesnej oferty turystyczno-kulturalnej”. Podpisano umowy z wykonawcami. Kwota projektu: 710.823,23 zł w tym dofinansowanie (80%) 555.357,78 zł. Termin realizacji: grudzień 2023 r.

5. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szczytno". Zakres rzeczowy: wymiana 220 opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Finansowanie z WFOŚiGW w ramach programu EKO-Luks: pożyczka: 155 tys. zł.; dotacja: 50 tys. zł.

 

Sprawy obywatelskie:

 1. Zameldowano – 43

 2. Wymeldowano – 13

 3. Wydane dowody osobiste – 208

 4. Wydano poświadczeń o zameldowaniu – 14

 5. Udostępniono dane osobowe – 38

 6. Usunięto niezgodności w programie ŹRÓDŁO – 305

 7. Wszczęto postępowanie o wymeldowaniu – 1

 8. Wydano decyzji o wymeldowaniu i umorzeniu - 1

 9. Wysłano 11 zawiadomień o pozostawieniu wniosków o udostępnienie danych bez rozpatrzenia w związku z nieuzupełnieniem braków formalnych,

 10. Wydano 2 decyzje o umorzeniu postępowania ws udostępnienia danych w związku z niewykazaniem w wyzn. terminie interesu prawnego w ich uzyskaniu,

 11. Wydano 2 zaświadczenia o braku osób zameldowanych,

 12. Zgłoszono wyjazd 7 osób za granicę,

 13. Nadano 3 nr PESEL przy zameldow., wyrobieniu dowodu osobistego i na podst. odrębnych przepisów,

 14. Złożono 1 wniosek ws przekazania danych kontaktowych i potw. profilu zaufanego w zw. z konfliktem na Ukrainie,

 15. Przyjęto 4 zgłoszenia wyjazdu z terytorium Polski na okres powyżej 1 miesiąca obywatela Ukrainy,

 16. Złożono 8 wniosków ws usunięcia niezgodności (odnośnie statusu UKR, nr paszportu, nr PESEL).

 

Rejestr wyborców:

 1. Wszczęto 9 postępowań o wykreślenie z rejestru wyborców osób, które już nie zamieszkują pod adresem wskazanym we wniosku o wpisanie do rejestru,

 2. Wydano 9 decyzji skreślających z rejestru wyborców m. Szczytna.

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej:

 1. Nowe wpisy - 10

 2. Wznowienia- 14

 3. Zawieszenie - 12

 4. Zmiana - 31

 5. Zakończenie – 10

  Razem - 77

 

Urząd Stanu Cywilnego:

 1. Ilość sporządzonych aktów stanu cywilnego:

 • urodzenia: 27

 • małżeństwa: 7

 • zgony: 44

 1. Liczba udzielonych ślubów:

 • w urzędzie: 3

 • poza urzędem: 1

 1. Czynności materialno-techniczne: 7

 2. Wydane odpisy: 416

 3. Wydane zaświadczenia, zezwolenia i przyjęte oświadczenia: 26

 4. Wzmianki dodatkowe w aktach s.c.: 30

 5. Przypiski w aktach s.c.: 169

 6. Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego: 224

 7. Wydane decyzje ws. imion i nazwisk: 1

 8. Przyjęte zapewnienia do ślubu cywilnego: 6

 9. Nadane numery PESEL: 24

 

Informację o pracy Burmistrza sporządzono na podstawie danych z wydziałów.

 

(-) Burmistrz

Krzysztof Mańkowski


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja o pracy Burmistrza 25.04.2023 - 25.05.2023 (ODT, 34.60Kb) 2023-05-31 09:16:55 3
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Mańkowski

Data wytworzenia:
31 maj 2023

Osoba dodająca informacje

Daniel Majewski

Data publikacji:
31 maj 2023, godz. 09:16

Osoba aktualizująca informacje

Daniel Majewski

Data aktualizacji:
31 maj 2023, godz. 09:17