Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Informacja o pracy Burmistrza Miasta - 26.05.2023 - 25.08.2023 r.

INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MIASTA

od 26.05.2023 r. do 25.08.2023 r.

Gospodarka nieruchomościami:

1. Sprzedaż nieruchomości:

 • Ogłoszenia o przetargach – 2

 • Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia – 5

 • Zorganizowane przetargi – 18 (w sumie na 33 nieruchomości) – 5 nabywców

 • Akty notarialne – 5

 • Rezygnacja z prawa pierwokupu – 1

2. Podział nieruchomości:

 • Postanowienia opiniujące podział nieruchomości prywatnych – 3

 • Postanowienia opiniujące podział nieruchomości miejskich – 3

 • Decyzje zatwierdzające podział nieruchomości prywatnych – 4

 • Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości miejskiej – 1

3. Uzgodniono lokalizacje infrastruktury technicznej, ustanowiono służebności przesyłu i gruntową, numeracja nieruchomości, reklama:

1.Lokalizacja infrastruktury na nieruchomościach gminnych:

 • sieć telekomunikacyjna – 2

 • sieć energetyczna – 6

2. Służebność przesyłu i gruntowa:

2.1. zawarto porozumienie w sprawie służebności gruntowej – 2

2.2. zawarto porozumienie w sprawie służebności przesyłu

 • sieć energetyczna – 2

 • sieć telekomunikacyjna – 3

2.3. Zawarto akty notarialne służebności – 4

3. Uzgodniono zjazdy na działki – 1

4. Przekazano teren do budowy – 4

5. Numeracja nieruchomości – 4

6. Korzystanie z terenu na reklamę opłata – 1

4.Dzierżawa, najem , użyczenie:

a) rozpatrzono pozytywnie wnioski o wydzierżawienie gruntu z przeznaczeniem na cele:

Warzywno – ogrodnicze

Garażowe

Parking

Składowe

Zaplecze budowy

Kulturalno - rozrywkowe

Droga

Budynek gospodarczy

Teren zielony

6

4

2

2

1

3

1

1

1

 

Sprzedaż nieruchomości i przekształcenie:

1. Zawarto 1 akt notarialny w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego ul. Polska 15/10.

2. Rozpatrzono pozytywnie 5 wniosków ws sprzedaży lokali mieszk. ul. Śląska 12/25, Sikorskiego 14/4, Kościuszki 7/2, Dąbrowskiego 4/3, Kościuszki 7/6.

3. Rozpatrzono negatywnie 2 wnioski ws sprzedaży lokali mieszkalnych ul. Leyka 33 (2 lokale mieszkalne, 1 lokal socjalny). Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego złożyło dwóch najemców. Lokal socjalny nie może być przeznaczony do sprzedaży, wobec tego nie może być dokonana sprzedaż całej nieruchomości. Można dokonać podziału nieruchomości o pow. 824 m2 w celu wyodrębnienia wspólnoty i ewentualnej nowej działki budowlanej.

4. Wystawiono 3 zaświadczenia na wykreślenie hipoteki za lokal mieszkalny.

5. Wystawiono 5 zaświadczeń potwierdzających spłatę należności z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

Gospodarka lokalami mieszkalnymi:

1. Skierowano do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu mieszkalnego dla 2 rodzin.

2. Skierowano do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego dla 1 rodziny.

3. Skierowano do przesiedlenia w związku ze złym stanem budynku: 1.

4. Skierowano do zawarcia umowy najmu lokalu po śmierci najemcy: 2.

5. Skierowano do zawarcia umowy najmu po spłacie zaległości: 1.

6. Wyrażono zgodę na uregulowanie w ratach należności związanych z najmem: 2.

7. Wyrażono zgodę na umorzenie zaległości za wcześniej zajmowany lokal mieszkalny: 1 .

Gospodarka lokalami użytkowymi - wyrażono zgodę na:

1. rezygnację przez najemcę z jednego pomieszczenia użytkow. o pow. 34,37m² ul. Gnieźnieńska 2 - stowarzyszenie.

2. rozłożenie na 11 rat zaległości z tytułu czynszu za wynajem lokali użytkowych ul. Gnieźnieńska 2, w formie rozłożenia na raty zaległości – stowarzyszenie.

3. zawarcie umów najmu lokali użytkowych o pow. 51,00m² i pow. 25,40m² ul. Barczewskiego 1A, ze stawką czynszu 16,53zł/m-c/netto do 31.10.2023 r. - Biuro Poselskie i partia.

4. zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 16,97m² ul. Gnieźnieńska 2, ze stawką czynszu: 5,50zł/m²/m-c/netto, od 11 lipca do 31 sierpnia 2023 r. - wydawanie żywności.

5. zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach na I piętrze budynku ul. Kościuszki 20.

6. rezygnację przez najemcę z najmu lokalu użytkowego o pow. 63,36m² ul. Gnieźnieńska 2 z dniem 31.08.2023 r. - stowarzyszenie.

Gospodarka pomieszczeniami gospodarczymi:

Wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu na pomieszczenia gospodarcze: 7.

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – wydano:

29

Zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego /studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

2

Wyrysy i wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

6

Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Warunki zabudowy:

4

 • Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z niezbędnymi przyłączami infrastruktury technicznej

 • Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego

 • Przebudowa, rozbudowa istniejącego budynku handlowo-usługowego wraz z przebudową infrastruktury

 • Plac zabaw dla potrzeb żłobka w budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 „Promyczek”

Inwestycji celu publicznego:

2

 • Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej wraz z niezbędnymi przyłączami infrastruktury technicznej

 • Przebudowa linii 15 kV napowietrznej na kablową

 

 M.p.z.p. Śródmieście Miasta Szczytno - pomiędzy ulicami Spacerową, Jana Kasprowicza, Henryka Sienkiewicza, Placem Juranda i Jeziorem Domowym Małym (MPZP - Plac Juranda) - uzgodnienia projektu z organami.

Zmiana m.p.z.p. Miasta Szczytno - Bartna Strona, w kwartale ulic Mickiewicza i Bartnej Stronie (Browar) - uzgodnienia projektu z organami.

Ochrona środowiska:

1. Wydano 7 decyzji zezwalających na wycinkę drzew.

2. Przyjęto 3 zgłoszenia dot. wycinki na nieruchomościach przeznaczonych na cele mieszkaniowe 4 osób fizycznych.

3. Zawarto 4 umowy na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych w ramach gminnego programu Czyste Powietrze – Warto Dbać.

4. Rozwiązano za porozumieniem stron 2 umowy na dotację celową w ramach gminnego programu Czyste Powietrze – Warto Dbać z powodu wystąpienia okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonanie umowy.

Inne:

Przyjęto 3 deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Zabytki:

Zorganizowano nabór wniosków o udzielenie dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych w Szczytnie. Wpłynęło 13 wniosków, z których po weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym złożonych dokumentów do naboru zakwalifikowano 5 wniosków.

Zajęcie pasa drogowego - wydano decyzje:

Lp.

Rodzaj

Ilość

1.

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

3

2.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

4

3.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót

6

4.

Zezwolenie na lokalizację zjazdu do nieruchomości

1

5.

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

1

RAZEM

15

Sieć kanalizacji deszczowej:

Wydano warunki przyłączeniowe do sieci kanalizacji deszczowej – 1.

Zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu:

1. Wydano 1 zezwolenie na sprzed. napojów alkoh. do 4,5% zawartości alkoh. oraz piwa podczas „Festiwalu Smaków Food Tracków”.

2. Wydano 4 zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoh. do 4,5% zawartości alkoh. oraz piwa podczas „Dni i Nocy – Szczytno 2023”.

Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową:

Wydano 1 licencję na taksówkę. Wydano 3 wypisy z licencji w związku ze zmianą pojazdów.

Gospodarka odpadami komunalnymi:

1. Przyjęto 335 deklaracji ws wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Wysłano 13 wezwań ws złożenia wyjaśnień do złożonych deklaracji o wysokości opłaty.

3. Wysłano 41 zawiadomień o zmianie wysokości należności do organów egzekucyjnych.
4. Wysłano 43 zawiadomienia ws nadpłat w opłacie.

5. Wysłano 1 postanowienie na poczet zaległych i bieżących zobowiązań podatkowych.

6. Wystawiono 4 decyzje naliczające podwójną opłatę.

7. Wysłano 2 wezwania do działalności gospodarczych ws przedstawienia kopii umowy oraz potwierdzenia opłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Transport drogowy:

Wydano 1 uzgodnienie wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób na linii komunikacyjnej Szczytno ul. Polska - Port Lotniczy Olsztyn-Mazury.

Zamówienia publiczne - ogłoszono postępowania o udzielenie zamówienia:

1. „Adaptacja obiektów MP 3 „Promyczek” w Szczytnie na potrzeby Żłobka Miejskiego”- ETAP I

Termin otwarcia ofert nastąpił: 21.07. Liczba złożonych ofert – 2. Wykonawca: RANTECH Sp. z o. o., Gutkowo 80A, 11-041 Olsztyn. Cena: 586.703,59 zł. Termin wykonania: 2 miesiące, licząc od podpisania umowy (planowany termin podpisania umowy – wrzesień 2023 r.).

2. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szczytno”. Termin otwarcia ofert nastąpił: 20.07. Liczba złożonych ofert – 2. Wykonawca: Daniel Olender Usługi, ul. Kościelna 7,12-140 Świętajno. Cena: 188.100,00 zł. Termin wykonania: 20 dni roboczych, licząc od podpisania umowy (planowany termin podpisania umowy – wrzesień 2023 r.).

3. „Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Szczytno” na okres od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Termin otwarcia ofert nastąpi: 07.09.2023 r.

Informacja z zakresu realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Szczytno w 2023 roku:

Rozpatrzono pozytywnie 9 wniosków ws dofinansowania zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów oraz 13 wniosków dot. sfinansowania sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących.

Sprawy podatkowe:

1. W ramach wymiaru podatku od osób fizycznych wydano: 160 decyzji ws wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych, 8 decyzji ws wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, 82 postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego, 3 decyzje ws wymiaru podatku rolnego.

2. W ramach postępowania windykacyjnego zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wydano: 186 tytułów wykonawczych, 678 upomnień, 68 postanowień o zarachowaniu wpłaty, 4 zaświadczenia o niezaleganiu w podatku.

3. W ramach decyzji dotyczącej podatku od nieruchomości – osoby prawne wydano: 4 wezwania, 9 postanowień o zrachowaniu wpłaty, 2 tytuły wykonawcze, 4 upomnienia, 2 zaświadczenia o niezaleganiu w podatku.

4. W sprawie podatku od środków transportowych wydano: 2 wezwania, 1 upomnienie.

5. W ramach ulgi w spłacie podatków wydano: 1 wezwanie, 1 postanowienie, 1 decyzję.

6. W zakresie opłaty skarbowej wydano: 9 decyzji, 1 wezwanie.

7. W zakresie opłat za użytkowanie wieczyste gruntu oraz opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego wydano: 82 wezwania do zapłaty.

Oświata:

1. Przeprowadzono postępowania egzaminacyjne dla 11 nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

2. Wydano 2 decyzje ws dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników.

3. Przyznano 12 Nagród Głównych Burmistrza Miasta oraz 111 Nagród Burmistrza dla uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

4. Podpisano umowę ws przekazania 91.941,72 zł pozyskanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na wyposażenie kuchni i stołówek szkolnych.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii:

1. Podpisano umowę na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii profilaktycznej “Stop Uzależnieniom” w dn. 5-6 sierpnia na terenie plaży miejskiej.

2. Podpisano umowę na działania profilaktyczne w oparciu o regułę rycerską pn. “Wzór rycerza” w okresie wakacyjnym na Zamku Krzyżackim.

3. Podpisano umowę zlecenia na przeprowadzenie podczas wakacji pozalekcyjnych zajęć sportowych (w systemie weekendowym) na boiskach Orlik.

Promocja i rozwój gospodarczy:

1. Wprowadzanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.miastoszczytno.pl oraz na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram.

2. Współorganizacja wydarzeń z cyklu Letnie Granie Szczytno 2023:

„Dzień Dziecka w Szczytnie”, Spławikowe Zawody Wędkarskie, „Historia Szczytna dla najmłodszych”, Dzień Kultury Kurpiowskiej „Witaj Kurpiu na Mazurach”, Uroczystość z okazji 300-lecia nadania praw miejskich w MDK, Konferencja Naukowa „Szczytno. 300-lecie nadania praw miejskich”, II urodziny Zamku Krzyżackiego, Extremalna Trójka, nauka tańca walca angielskiego „300 par na 300-lecie nadania praw miejskich”, Otwarcie Wieży Ratusza, Dance Party pod gwiazdami, „Zdrowo, tanecznie i sportowo”, „Wymień książkę na wakacje”, koncerty w ramach cyklu „Muzyczne Molo”: Remek O., Mazury, Kuzyni Neptuna, Messy Brain, Miejskie Potańcówki w Bazie Wodnej MOS-u, Spotkania z duchami na Zamku Krzyżackim, Festiwal Smaków Food Truck, Msza Św. Koncelebrowana z okazji 300-lecia nadania praw miejskich, Letnie Kino Plenerowe, Triathlon Cross Szczytno, Aktywne Lato z Radio ZET, 2.4h LeMany w Szczytnie, XXIV Jarmark Mazurski, Spektakl „Na tropach Smętka” w ramach cyklu spotkań „Teatr Jaracza na Zamkach Gotyckich”, Turniej Siatkówki Plażowej Papke Cup, Weekendowe rycerskie przygody i legendy na Zamku Krzyżackim, Kulturalnie, naukowo i sportowo, Szczytno Wakacjami Malowane.

3. Współorganizacja i promocja:

Otwarcia wystawy pracowni plastycznej w MDK, II Międzynarodowych Dni Jogi, otwarcia wystawy fotografii pn. „EGO”, I Gali Rodzicielstwa Zastępczego, projektu „Małe Miasto Szczytno”, spotkania z cyklu „Rozmowy na linii”, Koncertu kameralnego „Pro Musica Antiqua”,

- Święta Policji na Placu Juranda, cyklu „Dawno temu w Szczytnie...”, 50. Jubileuszowej Wystawy Psów Rasowych, Plant Crossingu w MBP, 10-lecia Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku.

4. Rozdanie nagród zwycięzcom konkursu fotograficznego pn. "Moje ulubione miejsce w Szczytnie" oraz uczestnikom 32. Spartakiady Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK.

5. Uroczyste przekazanie defibrylatora AED od firmy SARVAL Oddział SARIA w Długim Borku.

6. Otwarcie i współprowadzenie Punktu Informacji Turystycznej na Zamku Krzyżackim.

7. Budżet Obywatelski Miasta Szczytno na rok 2024 – kampania informacyjna, składanie i weryfikacja projektów.

8. Zakończenie Kampanii Rowerowy Maj.

9. Prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Szczytno – zakończenie konsultacji społecznych.

10. Udział w XIV Festiwalu Miast Cittaslow w Ornecie i zdobycie I miejsca za najoryginalniejsze stoisko promocyjne wśród miasteczek Cittaslow.

11. Organizacja uroczystego otwarcia wyremontowanych ulic (na ul. Broniewskiego i Orzeszkowej).

12. Realizacja materiału audiowizualnego z Dnia Dziecka oraz III Szczycieńskiego Samorządowego Forum Przedsiębiorczości. Rozwój i Gospodarka przy współpracy z Telewizją Kopernik.

13. Współorganizacja stoiska promocyjnego na Pikniku Rodzinnym w WSPol.

14. Współorganizacja akcji „Miejska Lawenda w Twoim domu”.

15. Organizacja Dni i Nocy Szczytna 2023, w tym obsługa delegacji z Miast Partnerskich,

16. Objęcie Honorowym Patronatem: #006 Extremalnej Trójki, Koncertu Kameralnego Pro Musica Antiqua.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych:

1. Zawarcie Promesy pomiędzy Zarządem WFOŚiGW w Olsztynie a Gminą Miejską Szczytno na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szczytno”w ramach programu „EKO-LUKS. Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia zewnętrznego w gminach oraz systemy sterowania oświetleniem”, wymiana 220szt opraw oświetlenia ulicznego.

- w formie pożyczki do kwoty 155.000 zł

- w formie dotacji do kwoty 50.000 zł

2. Otrzymano z budżetu Województwa na 2023 r. pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Budowa wiaty rekreacyjnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Jurand ze Spychowa” w Szczytnie w kwocie 15.680 zł.

3. Podpisano aneks do umowy o dofinansowanie zadania rocznego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 214088N – ul. Broniewskiego w Szczytnie” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Koszt: 1.553.648,98 zł. Dofinansowanie 932.189,00 zł

4. Zakwalifikowano do dofinansowania wniosek w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: „Remont ul. Bohaterów Westerplatte w Szczytnie”. Wartość zadania: 368.780,00 zł. Dofinansowanie: 258.146,00 zł. Termin realizacji: 01.04.2023 – 31.12.2023 r.

5. Zakończono projekt pn.: „Modernizacja infrastruktury transportu drogowego na terenie miasta” dofinansowanego w ramach programu Polski Ład. Zmodernizowano ul. Łomżyńską, Spółdzielczą, Kolberga, Norwida, Klasztorną, Leśną, Orzeszkowej,Broniewskiego. Kwota dofinansowania: 5.000.000,00 zł

6. Zawarto wstępną promesę o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.:” Dokumentacja techniczna oraz remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczytnie”. Kwota dofinansowania: 780.000,00 zł

7. Podpisano umowę z Ministrem Sportu i Turystyki o dofinansowanie z budżetu Państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. Nazwa zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP nr 2. Wartość zadania: 3.600.000,00 zł. Kwota dofinansowania: 2.420.000,00 zł. Termin realizacji: 31.07.2023 – 31.12.2024 r.

8. Złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 6 PGR) na zadanie pn.: „ Budowa/rozbudowa/przebudowa/remont niektórych parkingów na terenie miasta Szczytno”. Przewidywana wartość inwestycji: 3.200.000,00 zł, a dofinansowania : 3.136.000,00 zł. Kolejne zadanie: „Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego 10 w Szczytnie”. Przewidywana wartość inwestycji : 2.040.816,00 zł, a kwota dofinansowania : 2.000.000,00 zł

9. Złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 8) na zadanie pn.: „ Modernizacja i rozbudowa/przebudowa/remont oczyszczalni etap I”. Przewidywana wartość inwestycji:30.000.000,00 zł, a kwota dofinansowania: 28.500.000,00 zł. Kolejne zadanie: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno” ( Sp nr 6, SSP nr 4, SP nr 2, MP nr 3, MP nr 1, MDK, MOS – stadion). Przewidywana wartość inwestycji: 4.850.000,00 zł, a kwota dofinansowania: 4.607.500,00 zł. Ponadto: „Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza”. Przewidywana wartość inwestycji : 2.000.000,00 zł, a kwota dofinansowania :1.800.000,00 zł

10. Złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ( edycja2) na zadanie pn.: „ Budowa windy w budynku Ratusza Miejskiego w Szczytnie”. Przewidywana wartość inwestycji : 3.500.000,00 zł, a kwota dofinansowania : 3.430.000,00 zł. Kolejne zadanie: „ Dokumentacja techniczna oraz remont wejścia głównego do budynku Ratusza Miejskiego w Szczytnie”. Przewidywana wartość inwestycji: 3.500.000,00 zł, a kwota dofinansowania: 3.430.000,00 zł. Kolejne: „Renowacja elewacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 9 im. Kubuś Puchatek w Szczytnie”. Przewidywana wartość inwestycji: 1.200.000,00 zł, a kwota dofinansowania : 1.176.000,00 zł. Kolejne: „Remont dachu budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 „Fantazja”. Przewidywana wartość inwestycji : 450.000,00 zł, a kwota dofinansowania : 441.000,00 zł. Kolejne: „Renowacja/wymiana drzwi wejściowych w Szkole Podstawowej nr 3 oraz naprawa ogrodzenia wraz z chodnikiem od ul. Skłodowskiej. Przewidywana wartość inwestycji : 900.000,00 zł, a kwota dofinansowania : 882.000,00 zł. Kolejne: „Naprawa szczytu elewacji wschodniej budynku kościoła chrześcijan Baptystów w Szczytnie”. Przewidywana wartość inwestycji : 200.000,00 zł, a kwota dofinansowania : 196.000,00 zł. Kolejne: „Rewitalizacja elewacji wieży kościoła Ewangelickiego w Szczytnie”. Przewidywana wartość inwestycji : 492.000,00 zł, a kwota dofinansowania : 480.000,00 zł. Kolejne: „Prace konserwatorskie i restauracyjne Browaru Jurand w Szczytnie”. Przewidywana wartość inwestycji : 3.500.000,00 zł, a kwota dofinansowania :3.350.000,00 zł. Kolejne: ”Opracowanie projektu budowlanego dla adaptacji dawnego „Kasyna” na terenie Akademii Policji w Szczytnie celem utworzenia Centrum Badań nad Cyberprzestępczością”. Przewidywana wartość inwestycji : 350.000,00 zł, a kwota dofinansowania :343.000,00 zł. Kolejne: „Naprawa silnie uszkodzonych sterczyn szczytu zach. Kościoła WNMP w Szczytnie zagrażających zniszczeniu, zdrowiu i życiu ludzi I etap szczyt wschodni. Przewidywana wartość inwestycji : 584.250,00 zł, a kwota dofinansowania : 572.656,00 zł.

Sprawy obywatelskie:

Zameldowanie (ilość osób)

Wymeldowanie

(ilość osób)

Dowody osobiste

(ilość wydanych)

Poświadczenia zameldowania

(ilość wydanych)

Udostępnianie danych osobowych

(ilość wydanych)

Usuwanie niezgodności w programie ŹRÓDŁO

133

49

631

70

81

643

Postępowanie administracyjne

Wszczęte postępowanie o wymeldowaniu

Decyzje o wymeldowaniu i umorzeniu

4

3

 

 • zgłoszono wyjazd 4 osób za granicę,

 • wydano 14 zaświadczeń o braku osób zameldowanych,

 • nadano 16 numerów PESEL przy zameldowaniu, wyrobieniu dowodu osobistego i na podstawie odrębnych przepisów,

 • przekazano dane kontaktowe i potwierdzono 4 profile zaufane w związku z konfliktem na Ukrainie,

 • złożono 17 wniosków ws. usunięcia niezgodności (status UKR, numer paszportu, numer PESEL),

 • nadano 4 numery PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem wojennym,

 • ponownie nadano status UKR 1 obywatelowi Ukrainy po stracie spowodowanej wyjazdem na okres powyżej 30 dni.

Rejestr wyborców:

- wszczęto 3 postępowania o wykreślenie z rejestru wyborców osób, które już nie zamieszkują pod adresem wskazanym we wniosku o wpisanie do rejestru,

- wydano 3 decyzje skreślające z rejestru wyborców m. Szczytna,

- sporządzono meldunek o stanie rejestru wyborców miasta Szczytna za II kwartał 2023 r.,

- sporządzono na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego raport kontrolny z prowadzenia rejestru wyborców za I półrocze 2023 r.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej:

Nowe wpisy

Wznowienie

Zawieszenie

Zmiana

Zakończenie

Ogółem wnioski

32

29

34

50

13

158

Urząd Stanu Cywilnego:

Informację o pracy Burmistrza sporządzono na podstawie danych z wydziałów.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja o pracy burmistrza cyf. (ODT, 50.57Kb) 2023-08-29 10:48:50 1
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Mańkowski

Data wytworzenia:
31 sie 2023

Osoba dodająca informacje

Wiktoria Nowak

Data publikacji:
31 sie 2023, godz. 08:24

Osoba aktualizująca informacje

Wiktoria Nowak

Data aktualizacji:
31 sie 2023, godz. 08:33