Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Rejestr Uchwał Rady Miejskiej z roku 2022

Nr i data uchwały Uchwała w sprawie
XL/287/2022 31.01.2022

ustalenia statutu Oddziału Żłobkowego w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 „Promyczek” w Szczytnie

XL/288/2022 31.01.2022

ustalenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Oddziale żłobkowym w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 „Promyczek” w Szczytnie

XL/289/2022 31.01.2022

upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie do wydawania decyzji w sprawie dodatku osłonowego

XL/290/2022 31.01.2022

zgody na zawarcie umów dzierżawy, najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia

XL/291/2022 31.01.2022

rozpatrzenia petycji

XL/292/2022 31.01.2022

rozpatrzenia wniosku

XLI/293/2022 25.02.2022

przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021-2030

XLI/294/2022 25.02.2022

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2022– 2034

XLI/295/2022 25.02.2022

zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2022 rok

XLI/296/2022 25.02.2022

przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025

XLI/297/2022 25.02.2022

zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu

XLI/298/2022 25.02.2022

zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szczytno

XLI/299/2022 25.02.2022

zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

XLI/300/2022 25.02.2022

zmiany uchwały w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

XLI/301/2022 25.02.2022

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Szczytno w 2022 roku”

Stanowisko solidarności z narodem ukraińskim
XLII/302/2022 25.03.2022

zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2022 rok

XLII/303/2022 25.03.2022

wprowadzenia programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia osobom starszym w wieku 65 lat i więcej z terenu miasta Szczytno

XLII/304/2022 25.03.2022

zmiany uchwały w sprawie ustalenia statutu Oddziału Żłobkowego w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 "Promyczek" w Szczytnie

XLII/305/2022 25.03.2022

nadania imienia Sportowej Szkole Podstawowej nr 4 w Szczytnie

XLII/306/2022 25.03.2022

zgody na zawarcie umów dzierżawy i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia

XLII/307/2022 25.03.2022

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczytno Śródmieście jednostka D w rejonie ulic Polskiej i Bogumiła Linki”

XLII/308/2022 25.03.2022

ustalenia wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2022

XLIII/309/2022 28.04.2022

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata
2022– 2034

XLIII/310/2022 28.04.2022

zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2022 rok

XLIII/311/2022 28.04.2022

zgody na zawarcie umów dzierżawy, najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia

XLIII/312/2022 28.04.2022

zniesienia pomnika przyrody

XLIII/313/2022 28.04.2022

przeprowadzenia zabiegów sanitarnych, prześwietlających i redukcyjnych pomników przyrody

XLIII/314/2022 28.04.2022

zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Miejskiej Szczytno

XLIII/315/2022 28.04.2022

zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szczytno

XLIII/316/2022 28.04.2022

zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

XLIII/317/2022 28.04.2022

określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

XLIII/318/2022 28.04.2022

zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

XLIII/319/2022 28.04.2022

zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu realizowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Szczytno

XLIII/320/2022 28.04.2022 przekazania skargi według właściwości
XLIV/321/2022 30.05.2022 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Szczytno za 2021 rok
XLIV/322/2022 30.05.2022 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2022-2034
XLIV/323/2022 30.05.2022 zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2022 rok
XLIV/324/2022 30.05.2022 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. zakładu opieki zdrowotnej i zakładu budżetowego, dla których organem założycielskim jest Rada Miejska
XLIV/325/2022 30.05.2022 zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu
XLIV/326/2022 30.05.2022 zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
XLIV/327/2022 30.05.2022 nieudzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania
XLV/328/2022 08.06.2022

zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej dla tych dodatkowych kryteriów pierwszeństwa i dla kryterium pierwszeństwa oraz maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego lub obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych objętych ustawą o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania

XLVI/329/2022 30.06.2022

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata
2022- 2034

XLVI/330/2022 30.06.2022

zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2022 rok

XLVI/331/2022 30.06.2022

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 r. Gminy Miejskiej Szczytno

XLVI/332/2022 30.06.2022

zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu

XLVI/333/2022 30.06.2022

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miejskiej Szczytno uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach

XLVI/334/2022 30.06.2022 zmiany uchwały w sprawie sposobu ustalania wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla członków Rady Miejskiej w Szczytnie
XLVII/335/2022 05.07.2022 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2022- 2034
XLVII/336/2022 05.07.2022 zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2022 rok
XLVII/337/2022 05.07.2022 zaciągnięcia kredytu
XLVIII/338/2022 25.07.2022 zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2022 rok
XLIX/339/2022 25.08.2022 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2022- 2034
XLIX/340/2022 25.08.2022 zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2022 rok
XLIX/341/2022 25.08.2022

określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Szczytno na rok szkolny 2022/2023

XLIX/342/2022 25.08.2022

zmiany uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i przedszkoli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom szkół i przedszkoli oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Szczytno

XLIX/343/2022 25.08.2022

zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu

XLIX/344/2022 25.08.2022

rozpatrzenia skargi

L/345/2022 30.09.2022

zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2022 rok

L/346/2022 30.09.2022

zmiany uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez miasto Szczytno przedszkolach publicznych

L/347/2022 30.09.2022

zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy oraz sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy”

L/348/2022 30.09.2022

zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Miejskiej Szczytno

L/349/2022 30.09.2022

zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu

L/350/2022 30.09.2022

zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Szczytno

L/351/2022 30.09.2022

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Szczytno oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

L/352/2022 30.09.2022

stanowienia o kierunkach burmistrza

LI/353/2022 27.10.2022 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2022-2034
LI/354/2022 27.10.2022 zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2022 rok
LI/355/2022 27.10.2022 uchylenia uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów, terminów płatności oraz zwolnień
LI/356/2022 27.10.2022 przyjęcia „Programu współpracy miasta Szczytno z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”
LI/357/2022 27.10.2022 zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu
LI/358/2022 27.10.2022 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych, ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty w związku z kompostowaniem bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
LI/359/2022 27.10.2022 rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów
LI/360/2022 27.10.2022 zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Szczytnie
LII/361/2022 08.11.2022 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci
LIII/362/2022 06.12.2022

zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2022 rok

LIII/363/2022 06.12.2022

zmiany regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na dofinansowanie inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji w ramach programu Czyste Powietrze – Warto Dbać, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Szczytno

LIII/364/2022 06.12.2022

zgody na zawarcie umów dzierżawy, najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia

LIV/365/2022 30.12.2022

zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2022 rok

LIV/366/2022 30.12.2022

pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

LIV/367/2022 30.12.2022

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata
2023 – 2034

LIV/368/2022 30.12.2022

uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2023 rok

LIV/369/2022 30.12.2022

zaciągnięcia kredytu

LIV/370/2022 30.12.2022

zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

LIV/371/2022 30.12.2022

zgody na zawarcie umów dzierżawy

LIV/372/2022 30.12.2022

zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szczytno

LIV/373/2022 30.12.2022

zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

LIV/374/2022 30.12.2022

przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Szczytnie na rok 2023

 

LIV/375/2022 30.12.2022

przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Szczytnie na rok 2023

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marlena Stęcel-Prekiel

Data wytworzenia:
09 lut 2022

Osoba dodająca informacje

Marlena Stęcel-Prekiel

Data publikacji:
09 lut 2022, godz. 12:19

Osoba aktualizująca informacje

Marlena Stęcel-Prekiel

Data aktualizacji:
13 sty 2023, godz. 13:34